Dokumenty vlády - 2001-05-14

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-05-14
     Záznam z jednání
     Usnesení č.470k návrhu Národního rozvojového plánu (aktualizované znění)
     Usnesení č.471k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.
     Usnesení č.472k návrhu věcného záměru zákona o právu shromažďovacím
     Usnesení č.473o nařízení vlády, kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením
     Usnesení č.474o nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
     Usnesení č.475o nařízení vlády o jednotkových cenách vybraných textilních a oděvních výrobků
     Usnesení č.476k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
     Usnesení č.477k Situační zprávě o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín -1. čtvrtletí 2001
     Usnesení č.478k Zajištění a obnově činnosti celostátní radiační monitorovací sítě
     Usnesení č.479o úhradě vkladů a příspěvků Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy mezinárodním organizacím v roce 2001
     Usnesení č.480o úhradě vkladů a příspěvků Ministerstvem dopravy a spojů mezinárodním organizacím v roce 2001
     Usnesení č.481k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Republice Slovinsko ve dnech 24. a 25. května 2001
     Usnesení č.482k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Nizozemského království pana Joziase van Aartsena v České republice ve dnech 21. a 22. května 2001
     Usnesení č.483o obeslání Konference zplnomocněných zástupců ke sjednání Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech a k návrhu na sjednání Úmluvy
     Usnesení č.484 + Po obeslání XXIX. zasedání Shromáždění stran Evropské telekomunikační družicové organizace EUTELSAT
     Usnesení č.485o zřízení celního neveřejného mezinárodního letiště Líně
     Usnesení č.486k návrhu koncepce využití uvolněných prostor Státní technické knihovny v Klementinu a k návrhu rekonstrukce národní kulturní památky Klementinum
     Usnesení č.487o způsobu naložení s podílem státu na základním kapitálu společnosti SPOLANA, a. s.
     Usnesení č.488 + Po Statutu vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva a Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva
     Usnesení č.489 + Po jmenování vládního zmocněnce pro přípravu reformy ozbrojených sil České republiky a o statutu uvedeného zmocněnce