Dokumenty vlády - 2001-05-21

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-05-21
     Záznam z jednání
     Usnesení č.490o nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce
     Usnesení č.491o nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlakové nádoby na přepravu plynů
     Usnesení č.492ke Zprávě o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za 1. čtvrtletí 2001
     Usnesení č.493ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/19 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu - kapitola Ministerstvo financí
     Usnesení č.494ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/17 Prostředky zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
     Usnesení č.495ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/15 Hospodaření státních podniků
     Usnesení č.496ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/23 Prostředky státního rozpočtu určené na podporu bytové výstavby a bydlení
     Usnesení č.497k návrhu finančního zajištění výběrového řízení na provozovatele univerzálního mobilního telekomunikačního systému (UMTS) v České republice
     Usnesení č.498 + Pke Stručné informaci k prosazování zákonných možností postupu Ministerstva vnitra a Policie České republiky vůči projevům rasismu a xenofobie
     Usnesení č.499ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 30. dubna 2001
     Usnesení č.500k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky pana Mikuláše Dzurindy v České republice ve dnech 28. a 29. května 2001
     Usnesení č.501k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Lotyšské republiky pana Andrise Berzinše v České republice ve dnech 11. až 13. června 2001
     Usnesení č.502k návrhu na účast předsedy vlády na oficiálním setkání předsedů vlád států Visegrádské skupiny v Polské republice ve dnech 31. května a 1. června 2001
     Usnesení č.503k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo dne 30. května 2001
     Usnesení č.504k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Chorvatské republice ve dnech 6. a 7. června 2001
     Usnesení č.505o zrušení Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu a ke zřízení Koordinační rady ministra dopravy a spojů pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
     Usnesení č.506o obeslání 85. zasedání Rady ministrů Evropské konference ministrů dopravy (CEMT)
     Usnesení č.507o jmenování zástupce České republiky v Radě Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a v Radě Mezinárodní investiční banky
     Usnesení č.508k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků
     Usnesení č.509k návrhu na uskutečnění návštěvy Generálního tajemníka Rady Evropské unie a Vysokého představitele pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku pana Javiera Solany v České republice ve dnech 30. a 31. května 2001