Dokumenty vlády - 2001-05-30

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-05-30
     Záznam z jednání
     Usnesení č.512o nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části
     Usnesení č.513 + Pk poslaneckému návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Pozemkového fondu České republiky vzniklé vypořádáním majetkových nároků v družstvech (sněmovní tisk č. 930)
     Usnesení č.514 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony (sněmovní tisk č. 910)
     Usnesení č.515o dočasném snížení minimálního limitu obilovin ve státních hmotných rezervách
     Usnesení č.516ke zprávě o přípravách, průběhu a ukončení účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru
     Usnesení č.517 + Pk návrhu na přístup České republiky k Úmluvě o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954
     Usnesení č.518k návrhu na přístup České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů, přijaté v Mnichově dne 5. října 1973, a k Reviznímu aktu této Úmluvy, přijatému v Mnichově dne 29. listopadu 2000
     Usnesení č.519k návrhu na zapojení České republiky do procesu zakládání Zvláštního soudu pro vyšetřování zločinů v Sierra Leone v rámci skupiny tzv. zainteresovaných států
     Usnesení č.520o návrhu na podpis Dohody o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS)
     Usnesení č.521k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků vyplývajících z clearingového platebního styku
     Usnesení č.522k návrhu na sjednání Dlouhodobé obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky
     Usnesení č.523k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království
     Usnesení č.524o obeslání 25. zvláštního zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů k celkovému posouzení a vyhodnocení plnění závěrů konference Habitat II New York 6. - 8. června 2001
     Usnesení č.525o obeslání 33. Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a k návrhu na kandidaturu České republiky do Rady ICAO
     Usnesení č.526o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředy vlády a ministra zahraničních věcí v Syrské arabské republice a Jordánském hášimovském království
     Usnesení č.528 + Po rozhodnutí o privatizaci podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 182)
     Usnesení č.529změně usnesení vlády ze 7. března 2001 č. 224, k Rozkladu situace a k návrhu možností využití bývalé správní budovy společnosti Baťa č. 21 v Čihákově ulici č. p. 353 ve Zlíně
     Usnesení č.530k řešení naléhavé potřeby ubytování studentů Univerzity Karlovy v Praze
     Usnesení č.531o ustavení komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky staveb pozemních komunikací
     Usnesení č.532 + Pk návrhu na zavedení Ceny Jaroslava Jandy za významný příno v oblasti bezpečnostní politiky České republiky
     Usnesení č.533k návrhu na jmenování přednostů okresních úřadů Olomouc, Šumperk, Svitavy, Hradec Králové, Chrudim a Pardubice
     Usnesení č.534k návrhu na odvolání a jmenování člena a předsedy Rady vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii
     Usnesení č.535k základnímu rozpočtovému rámci pro sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2002