Dokumenty vlády - 2001-06-06

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-06-06
     Záznam z jednání
     Usnesení č.538k návrhu zákona o přiznání k přírůstku majetku
     Usnesení č.539k návrhu zákona o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech)
     Usnesení č.540k návrhu zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o integrované prevenci)
     Usnesení č.541k návrhu zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb.
     Usnesení č.542k návrhu zákona o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
     Usnesení č.543o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek
     Usnesení č.544o nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady provádění intervenčních nákupů, skladování a prodejů obilovin na domácí trh a na vývoz a pro provádění dalších opatření k organizaci trhu s obilovinami a kterým se stanoví podmínky a zásady vyhlašování intervenční ceny (podmínky a zásady provádění intervenčních nákupů, skladování a prodeje obilovin)
     Usnesení č.545k návrhu Rady vlády České republiky pro lidská práva na změnu zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
     Usnesení č.546k návrhu Rady vlády České republiky pro lidská práva na změnu úpravy zdravotního pojištění dětí cizinců, které pobývají na území České republiky na základě dlouhodobého víza
     Usnesení č.547ke Zprávě o podpoře malého a středního podnikání ze státního rozpočtu v České republice v roce 2000
     Usnesení č.548 + Pk Výroční zprávě Pozemkového fondu České republiky za rok 2000 a k Účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 2000
     Usnesení č.549o zpřesnění Zásad pro poskytování příspěvků z Nadačního fondu obětem holocaustu fyzickým osobám na zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu
     Usnesení č.550o řešení nakládání se specifickým rizikovým materiálem představujícím riziko z hlediska přenosných spongiformních encefalopatií a o rozšíření monitoringu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE)
     Usnesení č.551k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2001
     Usnesení č.552o změně závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2001 rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy a spojů a rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa
     Usnesení č.553o úhradě vkladů a příspěvků Ministerstvem vnitra mezinárodním organizacím v roce 2001
     Usnesení č.554ke Koncepci vysílání občanů České republiky do mezinárodních vládních organizací
     Usnesení č.555o Implementační strategii pro oblast zemědělství a rybolov (aktualizovaná verze)
     Usnesení č.556k návrhu na sjednání dohod mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení pohraničních odbavovacích stanovišť
     Usnesení č.557k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
     Usnesení č.558k pracovní cestě prezidenta republiky Václava Havla na setkání prezidentů států střední Evropy v Italské republice ve dnech 8. a 9. června 2001
     Usnesení č.559k návrhu na účast delegace České republiky na zasedání Severoatlantické rady Organizace Severoatlantické smlouvy na úrovni hlav států v Bruselu dne 13. června 2001
     Usnesení č.560k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády u jednotek Armády České republiky v Kosovu a v Bosně a Hercegovině ve dnech 9. a 10. června 2001
     Usnesení č.561k návrhu na účast předsedy vlády na Petrohradském ekonomickém fóru ve dnech 13. až 15. června 2001
     Usnesení č.562k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí v Polské republice ve dnech 6. a 7. června 2001
     Usnesení č.563k návrhu na účast předsedy vlády a místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na setkání předsedů vlád a ministrů zahraničních věcí kandidátských států se členy Evropské rady v Göteborgu dne 16. června 2001
     Usnesení č.564k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Irska pana Briana Cowena v České republice ve dnech 27. a 28. června 2001
     Usnesení č.565k návrhu na řešení havarijní situace objektů Českého statistického úřadu a nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze
     Usnesení č.566k návrhu na účast delegace České republiky na regionální konferenci ministrů zahraničních věcí středoevropských států o strategickém partnerství dne 6. června 2001 ve Vídni
     Usnesení č.567k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Svazové republiky Jugoslávie pana Zorana Žižiče v České republice ve dnech 10. až 12. června 2001
     Usnesení č.568o možnosti zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.569o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na dodávku vybraných prvků a poskytování vybraných služeb komunikační a informační infrastruktury pro školská zařízení v rámci realizace státní informační politiky ve vzdělávání
     Usnesení č.570o změně usnesení vlády z 10. ledna 2001 č. 41, o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na dodavatele nových víceúčelových taktických nadzvukových letounů pro Armádu České republiky
     Usnesení č.571o změně lhůty pro předložení výsledku veřejného výběrového řízení na určení nabyvatele akciového podílu Fondu národního majetku České republiky ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.