Dokumenty vlády - 2001-06-20

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-06-20
     Záznam z jednání
     Usnesení č.612k návrhu věcného záměru stavebního zákona
     Usnesení č.613o nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2002 až 2006
     Usnesení č.614o nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
     Usnesení č.615 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 100/2000 Sb. (sněmovní tisk č. 941)
     Usnesení č.616 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (sněmovní tisk č. 945)
     Usnesení č.617 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 940)
     Usnesení č.618 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 942)
     Usnesení č.619k návrhu Koncepce modernizace ústřední státní správy se zvláštním přihlédnutím k systemizaci a organizačním uspořádání správních úřadů
     Usnesení č.620o Organizačním a finančním zabezpečení Institutu státní správy
     Usnesení č.621 + 2Pk Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím v roce 2002 a k Rozboru financování nestátních neziskových organizací v roce 2000
     Usnesení č.622k Posouzení možností institucionálního zabezpečení dobrovolné služby
     Usnesení č.623k Podrobné analýze možných variant uspořádání vztahu mezi veřejnou a soukromou sférou v oblasti zajišťování informačních služeb
     Usnesení č.624 + Po Pravidlech, zásadách a způsobu zabezpečování kontroly užívání počítačových programů
     Usnesení č.625návrhu na poskytování finančních podpor formou dotací na základě podpůrného programu TEST
     Usnesení č.626k návrhu na sjednání změny Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů
     Usnesení č.627k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o mezinárodní kombinované dopravě
     Usnesení č.628k uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Václava Havla s chotí ve Švýcarské konfederaci ve dnech 28. a 29. června 2001
     Usnesení č.629k oficiální návštěvě prezidenta Portugalské republiky pana Jorge Fernarda Branca de Sampaia v České republice ve dnech 10. až 12. července 2001
     Usnesení č.630o obeslání zvláštního zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů k problematice HIV/AIDS
     Usnesení č.631 + Po Zásadách pro vydávání a obsah Ústředního věstníku České republiky
     Usnesení č.632o ustanovení předsedy správní rady Českých drah a o úpravě měsíční odměny místopředsedy správní rady Českých drah
     Usnesení č.633o jmenování přednostů okresních úřadů Plzeň - jih, Plzeň - sever, Blansko a Jablonec nad Nisou
     Usnesení č.634k návrhu na jmenování rektora Masarykovy univerzity v Brně
     Usnesení č.635k postupu rekonstrukce a dostavby justičního areálu v Praze Na Míčánkách
     Usnesení č.636o souhlasu s přelety vojenských letadel Turecké republiky přes území České republiky
     Usnesení č.637o souhlasu s přelety vojenských letadel Rumunska přes území České republiky
     Usnesení č.638o změně usnesení vlády z 6. června 2001 č. 544, o nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady provádění intervenčních nákupů, skladování a prodejů obilovin na domácí trh a na vývoz a pro provádění dalších opatření k organizaci trhu s obilovinami a kterým se stanoví podmínky a zásady vyhlašování intervenční ceny (podmínky a zásady provádění intervenčních nákupů, skladování a prodej obilovin)
     Usnesení č.639o souhlasu s vysláním jednotky Armády České republiky do Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (FYROM) v rámci operace Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) Nezbytná žatva