Dokumenty vlády - 2001-06-25

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-06-25
     Záznam z jednání
     Usnesení č.642o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.643 + Pk poslaneckému návrhu zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu (sněmovní tisk č. 948 )
     Usnesení č.644 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., a zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze (sněmovní tisk č. 949)
     Usnesení č.645 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 947)
     Usnesení č.646 + Pk poslaneckému návrhu zákona o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků (sněmovní tisk č. 946)
     Usnesení č.647ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/21 Účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních programů prevence kriminality na místní úrovni
     Usnesení č.648ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/31 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu - kapitola Státní úřad pro jadernou bezpečnost
     Usnesení č.649o pověření předsedy vlády k vyžádání podkladů od Nejvyššího kontrolního úřadu týkajících se Kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/13 Daň z přidané hodnoty a spotřební daně
     Usnesení č.650k Analýze doporučení Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) pro další postup regulatorní reformy v České republice a k návrhům opatření k naplňování těchto doporučení
     Usnesení č.651 + 2Po Plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2001 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2002
     Usnesení č.652ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 31. května 2001
     Usnesení č.653k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Maďarské republika pana Viktora Orbána v České republice dne 27. června 2001
     Usnesení č.654k návrhu na kapitalizaci pohledávek ve společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s.
     Usnesení č.655k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vědeckotechnické spolupráci
     Usnesení č.656o souhlasu s přelety vojenských letadel Rumunska přes území České republiky
     Usnesení č.657o souhlasu s přepravami osob a vojenské techniky ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky
     Usnesení č.658o změně usnesení vlády z 30. května 2001 č. 528, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 182)
     Usnesení č.659k návrhu na sjednání Ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení
     Usnesení č.660 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 955)