Dokumenty vlády - 2001-07-09

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-07-09
     Záznam z jednání
     Usnesení č.682k návrhu Časového, věcného a finančního harmonogramu realizace Strategie posílení národohospodářského růstu
     Usnesení č.683o nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky
     Usnesení č.684o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb. a č. 495/2000 Sb.
     Usnesení č.685 + 3Pk vyhodnocení postupu útlumu a likvidace dolů uhelného, rudného a uranového hornictví v letech 2000 a 2001 a návrh dalšího postupu útlumu od roku 2002
     Usnesení č.686o nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví
     Usnesení č.687 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 958)
     Usnesení č.688 + Pk poslaneckému návrhu zákona o změně některých zákonů v oblasti živnostenského podnikání a o zrušení některých nařízení vlády (sněmovní tisk č. 978)
     Usnesení č.689o legislativním řešení problematiky pozemků státu, které jsou v trvalém užívání, výpůjčce nebo nájmu vlastníků budov a staveb na těchto pozemcích
     Usnesení č.690 + Pke Zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2000 (ve srovnání s rokem 1999)
     Usnesení č.691k Vyhodnocení přínosů Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2000
     Usnesení č.692k Informaci o vyhodnocení opatření k předpokládaným vlivům realizace cílů energetické politiky na zaměstnanost a životní náklady domácností s návrhem dalšího postupu
     Usnesení č.693ke Zprávě o stavu ochrany vod před znečištěním v České republice v roce 2000
     Usnesení č.694ke Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky k 31. prosinci 2000
     Usnesení č.695ke Zprávě o dostatečnosti skladovacích kapacit pro vyhořelé jaderné palivo a o postupu ve výběru konečného hlubinného úložiště
     Usnesení č.696k návrhu koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v České republice
     Usnesení č.697 + Pk Výroční zprávě Fondu národního majetku České republiky za rok 2000 a Účetní závěrce Fondu národního majetku České republiky za rok 2000
     Usnesení č.698k návrhu Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v České republice (aktualizované znění)
     Usnesení č.699k závěrečné zprávě o realizaci projektu "Praha - Evropské město kultury roku 2000" v rámci programu Evropské unie
     Usnesení č.700o Simulaci výpočtu vlastních zdrojů rozpočtu Evropské unie
     Usnesení č.701k uznávání profesních kvalifikací ve světle příslušného acquis communautaire Evropského společenství
     Usnesení č.702ke Strategii financování implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES, o obalech a obalových odpadech
     Usnesení č.703k návrhu Zprávy vlády České republiky v rámci prověrky obchodní politiky ve Světové obchodní organizaci
     Usnesení č.704o opatřeních k zabezpečení činnosti delegace České republiky v Mezinárodní stálé komisi pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.)
     Usnesení č.705k návrhu na vypovězení Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik ve vztahu k Ruské federaci
     Usnesení č.706k návrhu na pořádání 5. Výroční konference Intra - european Organization of Tax Administrations (IOTA)
     Usnesení č.707k informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na/mimo území České republiky za období prosinec 2000, leden - březen 2001 a k přehledu o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za uvedené období
     Usnesení č.708 + Pk zabezpečení investiční přípravy území průmyslové zóny Kolín - Ovčáry pro strategického investora
     Usnesení č.709 + Po rozhodnutí o privatizaci podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 183)
     Usnesení č.710 + Pk privatizaci části majetku organizační složky státu PRIVUM Lysá nad Labem - Letiště Boží Dar, včetně podmínek privatizace a kritérií veřejného výběrového řízení k určení nabyvatele
     Usnesení č.711 + Po udělení souhlasu podle ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.712 + Pk návrhu změny Statutu Rady vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii
     Usnesení č.713k návrhu na odvolání členů Rady vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii (RASES) a k návrhu na jmenování nových členů Rady vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii
     Usnesení č.714k Informaci o aktuálních početních stavech rezortu Ministerstva vnitra
     Usnesení č.715o změně usnesení vlády ze 6. června 2001 č. 565, k návrhu na řešení havarijní situace objektů Českého statistického úřadu a nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze
     Usnesení č.716o změně usnesení vlády z 8. listopadu 2000 č. 1109, o koordinaci programu předvstupní pomoci Evropských společenství ISPA v České republice