Dokumenty vlády - 2001-07-18

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-07-18
     Záznam z jednání
     Usnesení č.718k návrhu zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
     Usnesení č.719k návrhu zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
     Usnesení č.720k návrhu zákona o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.721o nařízení vlády o poskytnutí dočasné ochrany státním občanům Ruské federace
     Usnesení č.722o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa, ve znění nařízení vlády č. 90/2001 Sb.
     Usnesení č.723 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 980)
     Usnesení č.724ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2000
     Usnesení č.725ke Zprávě o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2000
     Usnesení č.726ke Zprávě o stavu rybářství a rybníkářství v České republice za rok 2000
     Usnesení č.727ke Zprávě o činnosti Státního fondu životního prostředí České republiky v roce 2000
     Usnesení č.728k Výroční zprávě o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2000
     Usnesení č.729k Analýze efektivity práce Pozemkového fondu České republiky při realizaci prodeje státní zemědělské půdy a privatizaci státního majetku zemědělské prvovýroby
     Usnesení č.730o změně Podmínek a postupu užití finančních prostředků Pozemkového fondu České republiky schválených usnesením vlády z 22. listopadu 1999 č. 1229
     Usnesení č.731ke Zprávě o plnění Akčního programu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a k návrhu programu a opatření ke snížení nehod v silničním provozu a jejich následků na léta 2002 až 2005 s výhledem do roku 2010
     Usnesení č.732ke Zprávě o stavu vyšetřování v úvěrních a spořitelních družstvech
     Usnesení č.733k Informaci o činnosti a hospodaření Revitalizační agentury, a. s.
     Usnesení č.734 + Pke Kontrolní zprávě o plnění usnesení vlády ze dne 15. března 2000 č. 264, k rehabilitaci památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii
     Usnesení č.735 + Pk zabezpečení investiční přípravy průmyslové zóny Most - Havraň pro investiční záměr společnosti Nemak Europe s.r.o.
     Usnesení č.736k Informaci o současném stavu realizace projektu dodávek zařízení pro elektrárnu Shentou (Čínská lidové republika)
     Usnesení č.737o souhlasu s účastí delegace České republiky s doprovodem vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na Světové konferenci Organizace spojených národů proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související intoleranci
     Usnesení č.738o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Španělského království Josepa Piquého v České republice
     Usnesení č.739o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Polské republiky Władysława Bartoszewského a ministra obrany Polské republiky Stanisława Komorowského v České republice
     Usnesení č.740o souhlasu s uskutečněním pracovního setkání českých vládních představitelů se spolkovým kancléřem Spolkové republiky Německo Gerhardem Schröderem při jeho pobytech v České republice
     Usnesení č.741k návrhu na změnu ve funkci člena Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury
     Usnesení č.742o výběru poradenské instituce pro spolupráci při výběru strategického partnera pro privatizaci elektroenergetiky a o změně usnesení vlády ze 4. října 2000 č. 967 a usnesení vlády z 1. listopadu 2000 č. 1072
     Usnesení č.743o změně usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 607, k postupu privatizace majetkové účasti státu ve společnosti UNIPETROL, a. s.
     Usnesení č.744 + Po prohlášení ke stanovisku německého ministerstva životního prostředí k problematice jaderné elektrárny Temelín