Dokumenty vlády - 2001-07-25

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-07-25
     Záznam z jednání
     Usnesení č.746k návrhu zákona o obecně prospěšných bytových družstvech
     Usnesení č.747k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.748k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.749o nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
     Usnesení č.750o nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů
     Usnesení č.751o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů služby pořádkové policie Policie České republiky při radiačních haváriích jaderných elektráren
     Usnesení č.752 + Pk senátnímu návrhu ústavního zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 996)
     Usnesení č.753 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59 /1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb. a o změnách některých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 1002)
     Usnesení č.754 + Pk poslaneckému návrhu zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1005)
     Usnesení č.755 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 999)
     Usnesení č.756 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 61/2001 Sb. (sněmovní tisk č. 991)
     Usnesení č.757 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 993)
     Usnesení č.758 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb. a zákona č. 60/2001 Sb. (sněmovní tisk č. 1000)
     Usnesení č.759 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1004)
     Usnesení č.760 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. (sněmovní tisk č. 992)
     Usnesení č.761 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1003)
     Usnesení č.762 + Pk poslaneckému návrhu zákona o zjednodušení řízení u orgánů veřejné správy (sněmovní tisk č. 986)
     Usnesení č.763 + Pk Analýze přípravy návrhů zákonů s termínem nabytí účinností stanoveným v A-listech
     Usnesení č.764k řešení potřeby nezbytných finančních prostředků na monitorování výskytu spongiformní encefalopatie skotu (BSE) a na další opatření
     Usnesení č.765 + Pke zprávě o přípravě a realizaci II. fáze reformy územní veřejné správy
     Usnesení č.766o Věcném řešení návrhu sídel obcí s rozšířenou působností (obce III. stupně)
     Usnesení č.767o věcném řešení přenosu působností okresních úřadů
     Usnesení č.768o transformaci státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu zřizovaných okresními úřady na příspěvkové organizace a organizační složky krajů a obcí
     Usnesení č.769ke Zprávě o činnosti Republikového výboru pro děti, mládež a rodinu za období od 1. února 2000 do 30. června 2001
     Usnesení č.770 + Pk plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
     Usnesení č.771k řešení problematiky směrování poplatků za znečišťování ovzduší vybraných od velkých znečišťovatelů, na podporu ekologických technologií
     Usnesení č.772ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 30. června 2001
     Usnesení č.773o zřízení vládních stipendijních míst ke studiu na veřejných vysokých školách v České republice pro občany z rozvojových a dalších potřebných zemí na léta 2003 až 2007
     Usnesení č.774o programu a finančním zabezpečení České kulturní sezóny ve Francouzské republice v roce 2002
     Usnesení č.775o převodu finančních prostředků v Národním fondu na zabezpečení spolufinancování projektu PHARE
     Usnesení č.776o úhradě mezinárodních seminářů v oblasti mládeže pořádaných ve spolupráci se Středoevropskou iniciativou v roce 2001
     Usnesení č.777k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie a převodech jaderného materiálu
     Usnesení č.778k návrhu na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky se sjednáním Memoranda o porozumění ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA)
     Usnesení č.779o souhlasu s přelety vojenských letadel Dánského království přes území České republiky
     Usnesení č.780k oficiální návštěvě vedoucího Kanceláře prezidenta republiky v Peruánské republice ve dnech 26. až 30. července 2001 při příležitosti inaugurace nového prezidenta Peruánské republiky
     Usnesení č.781o zřízení funkce koordinátora romských poradců při vyšších územních samosprávných celcích
     Usnesení č.782o jmenování přednosty Okresního úřadu Praha - západ
     Usnesení č.783o odvolání a jmenování členů a náhradníků Státní volební komise
     Usnesení č.784o změně usnesení vlády z 23. srpna 2000 č. 827, ke jmenování zmocněnce vlády pro přípravu a uspořádání Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2003 v České republice
     Usnesení č.785 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 184)
     Usnesení č.786o zpřesnění rozpočtového rámce rozpočtových kapitol pro sestavení návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2002
     Usnesení č.787k výběru a pořízení nového sídla generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
     Usnesení č.788k informaci ve věci prodeje Investiční a Poštovní banky, a. s., Československé obchodní bance, a. s.
     Usnesení č.789k návrhu Rámcové smlouvy o poskytování služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy
     Usnesení č.790o výběru poradenské instituce pro spolupráci při výběru strategického partnera pro privatizaci plynárenství
     Usnesení č.791o dokončení privatizace majetkové účasti státu ve společnosti KORAMO, a. s.
     Usnesení č.792o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.793o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů