Dokumenty vlády - 2001-08-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-08-22
     Záznam z jednání
     Záznam z jednání
     Usnesení č.799k návrhu věcného záměru zákona o civilní službě
     Usnesení č.800o nařízení vlády o opatřeních vůči některým občanům Svazové republiky Jugoslávie
     Usnesení č.801o nařízení vlády o dalších opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán
     Usnesení č.802 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1007)
     Usnesení č.803ke Zprávě o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za II. čtvrtletí 2001
     Usnesení č.804k Podnikatelskému záměru využití majetku a zajištění pracovních příležitostí v areálu Dolní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a. s. - Ostrava
     Usnesení č.805k Informacím o činnosti zmocněnců vlády pro severozápadní Čechy a Ostravský region
     Usnesení č.806o Národní ceně České republiky za jakost jako součásti Národní politiky podpory jakosti
     Usnesení č.807k přehledu nákladů a předpokládaných ztrát nebo dodatečných nákladů společnosti ČEZ, a. s., vyplývajících z realizace Protokolu z Melku, jako podklad pro řešení jejich kompenzace
     Usnesení č.808k žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.809o úhradě členských příspěvků mezinárodním organizacím v resortu zemědělství
     Usnesení č.810o úhradě příspěvků mezinárodním organizacím z rozpočtu kapitoly 313 -Ministerstvo práce a sociálních věcí na rok 2001
     Usnesení č.811o úhradě vkladů a příspěvků Ministerstva průmyslu a obchodu mezinárodním organizacím a ke konání mezinárodních metrologických konferencí v roce 2001
     Usnesení č.812o vyjádření k žalobě firmy CODUM s. r. o. z 5. února 2001 o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem vlády České republiky
     Usnesení č.813k Návrhu vyhodnocení činnosti systému Bezpečnostní rady státu a návrhu úprav k jeho zkvalitnění
     Usnesení č.814k návrhu dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích mezinárodního společenství na Balkáně po 31. prosinci 2001
     Usnesení č.815o zrušení usnesení vlády z 2. května 2001 č. 421, o změně usnesení vlády z 22. května 2000 č. 506, o koordinaci zahraničních cest členů vlády a o financování vrcholných návštěv
     Usnesení č.816ke Zprávě o průběhu Projektu zajištění revidovaných překladů právních předpisů Evropských společenství a o čerpání výdajů ze státního rozpočtu a z prostředků PHARE za první pololetí roku 2001
     Usnesení č.817k Informaci o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území České republiky za rok 2000
     Usnesení č.818k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků
     Usnesení č.819k návrhu na obeslání konference k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení a Protokolu k Úmluvě v záležitostech specifických pro letecká zařízení a podpis Závěrečného dokumentu z Konference
     Usnesení č.820k návrhu na obeslání 56. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
     Usnesení č.821o souhlasu s účastí předsedy vlády na neformálním setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v Maďarské republice
     Usnesení č.822ke státní návštěvě prezidenta republiky Václava Havla v Italské republice a v Republice Malta a k oficiálnímu setkání s Velmistrem Suverénního řádu maltézských rytířů
     Usnesení č.823o výjimce z usnesení vlády ze 7. dubna 1999 č. 303, k návrhu vzorové Dohody mezi Českou republikou a jinými smluvními stranami o podpoře a vzájemné ochraně investic, za účelem změny signatáře Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic
     Usnesení č.824o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Jemenské republiky Abúbakra Abdally Al-Kirbiho v České republice
     Usnesení č.825k návrhu na změnu ve složení správní rady Českých drah
     Usnesení č.826k návrhu na jmenování alternáta guvernéra v Mezinárodním měnovém fondu
     Usnesení č.827k návrhu na jmenování předsedy a ostatních členů představenstva České konsolidační agentury
     Usnesení č.828k návrhu na změny ve funkci členů Rady vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii (RASES)
     Usnesení č.829ke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.830k souhrnnému návrhu na uvolnění prostředků z Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových podniků, které je nezbytně nutné v souvislosti s privatizací zachovat
     Usnesení č.831k Vyhodnocení situace související s britskými kontrolami na letišti Praha - Ruzyně