Dokumenty vlády - 2001-09-05

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-09-05
     Záznam z jednání
     Usnesení č.857o návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2002
     Usnesení č.858k návrhu ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a k návrhu zákona o provádění referenda a o změně některých dalších zákonů
     Usnesení č.859k návrhu věcného záměru zákona o místním a krajském referendu
     Usnesení č.860k návrhu věcného záměru zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
     Usnesení č.861k návrhu věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.862k návrhu věcného záměru zákona o válečných hrobech
     Usnesení č.863o nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
     Usnesení č.864o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
     Usnesení č.865o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
     Usnesení č.866 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 1011)
     Usnesení č.867 + Pk poslaneckému návrhu zahrádkářského zákona (sněmovní tisk č. 1014)
     Usnesení č.868ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/30 Realizace státních záruk z prostředků státního rozpočtu
     Usnesení č.869ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/25 Daň z příjmů právnických osob
     Usnesení č.870ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/29 Výstavba a provozování I. a II. železničního koridoru
     Usnesení č.871ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/27 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu - kapitola Ministerstvo kultury
     Usnesení č.872ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/37 Hospodaření příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví
     Usnesení č.873ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/28 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu - kapitola Český úřad zeměměřický a katastrální
     Usnesení č.874ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/14 Hospodaření státních zemědělských podniků se zaměřením na národní hřebčín a zemské hřebčince
     Usnesení č.875ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/18 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu související s realizací státní informační politiky ve státní správě
     Usnesení č.876 + Pk výročním zprávám a účetním závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2000
     Usnesení č.877o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.878o poskytnutí úhrady členských příspěvků v mezinárodních nevládních organizacích vybraným českým stavovským agrárním nevládním organizacím Ministerstvem zemědělství v roce 2001
     Usnesení č.879k Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady 91/271/EEC, o čištění městských odpadních vod
     Usnesení č.880k návrhu na přístup České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin z 2. prosince 1961 ve znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991
     Usnesení č.881o obeslání Zvláštního zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů o dětech
     Usnesení č.882k návrhu na uskutečnění návštěvy místopředsedkyně vlády Slovenské republiky paní Márie Kadlečíkové v České republice dne 18. září 2001
     Usnesení č.883o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2001 organizaci Domowina, zastupující zájmy Lužických Srbů ve Spolkové republice Německo
     Usnesení č.884k návrhu na účast předsedy vlády na konferenci XI. Ekonomického fóra v Polské republice, v Krynici, dne 7. září 2001
     Usnesení č.885o změně usnesení vlády z 29. srpna 2001 č. 845, k návrhu opatření vyplývajících z problémů s migrací občanů Rumunska do České republiky a prudkého zvýšení zneužívání azylové procedury těmito cizinci
     Usnesení č.886o privatizaci 51,19 % akcií společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a. s.
     Usnesení č.887o jmenování členů představenstva České konsolidační agentury
     Usnesení č.888o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu