Dokumenty vlády - 2001-10-03

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-10-03
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1000 + Pve věci restrukturalizace průmyslových podniků a struktury programů ROZVAHA a EXIT jako součásti Strategie posílení národohospodářského růstu
     Usnesení č.1001o udělení investiční podpory společnosti Accenture Central Europe B.V.
     Usnesení č.1002k Rozdílové analýze finančních požadavků mezi aktualizovaným Implementačním plánem pro oblast Životní prostředí a Národním programem přípravy České republiky na členství v Evropské unii 2001
     Usnesení č.1003k návrhu na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
     Usnesení č.1004o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády ve Spolkové republice Německo
     Usnesení č.1005o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Řecké republice
     Usnesení č.1006o souhlasu s uskutečněním návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Francouzské republice
     Usnesení č.1007o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády Ruské federace M. M. Kasjanova v České republice
     Usnesení č.1008k návrhu na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Spojených států mexických Vicenta Foxe v České republice
     Usnesení č.1009ke změně Statutu Legislativní rady vlády České republiky a změně ve složení Legislativní rady vlády České republiky
     Usnesení č.1010k návrhu na jmenování přednosty Okresního úřadu Havlíčkův Brod
     Usnesení č.1011o odvolání a jmenování člena Státní volební komise
     Usnesení č.1012k návrhu na pokračování řešení nápravy staré ekologické zátěže - skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě způsobené činností bývalého státního podniku OSTRAMO
     Usnesení č.1013o změně usnesení vlády ze dne 4. října 2000 č. 967, k návrhu postupu privatizace energetických společností - ČEZ, a. s., a regionálních elektroenergetických distribučních společností
     Usnesení č.1014 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 185)
     Usnesení č.1015k návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na odpovědnost za škodu způsobenou provozem letadla v souvislosti s provozováním letecké dopravy vzniklou třetím osobám při válečných a teroristických akcích
     Usnesení č.1016k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vojensko-technické spolupráci
     Usnesení č.1017k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o odvracení nebezpečné vojenské činnosti
     Usnesení č.1018o souhlasu s uskutečněním návštěvy předsedy vlády na představení Národního divadla Praha ve Slovenské republice
     Usnesení č.1019k současné mezinárodní bezpečnostní situaci
     Usnesení č.988k návrhu zákona o spotřebních daních a o změně některých dalších zákonů
     Usnesení č.989k návrhu zákona o Finanční prokuratuře a o změně některých zákonů (zákon o Finanční prokuratuře)
     Usnesení č.990k návrhu zákona o Finanční arbitráži a o změně občanského soudního řádu
     Usnesení č.991k návrhu zákona o zaměstnaneckém penzijním připojištění a o změně některých zákonů
     Usnesení č.992k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.993k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.994k návrhu zákona o provozování zoologických zahrad a o změně a doplnění některých zákonů
     Usnesení č.995k návrhu zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
     Usnesení č.996k návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2002
     Usnesení č.997k návrhu věcného záměru zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon)
     Usnesení č.998ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2001
     Usnesení č.999k Zabezpečení finančních prostředků v rámci Programu protipovodňové prevence (329 060) na léta 2002 až 2005 a způsob využití finančních prostředků k nápravě povodňových škod z účtu státních finančních aktiv