Dokumenty vlády - 2001-10-10

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-10-10
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1020o nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
     Usnesení č.1021 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1042)
     Usnesení č.1022ke Zprávě o životním prostředí České republiky v roce 2000
     Usnesení č.1023ke Zprávě o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky z hlediska reformy vězeňství, stav ke dni 30. června 2001
     Usnesení č.1024ke Zprávě o činnosti systému Českého úřadu bezpečnosti práce za rok 2000
     Usnesení č.1025 + 2Po návrhu na rozdělení zbývajících finančních prostředků, vyčleněných pro Nadační investiční fond ve druhé etapě
     Usnesení č.1026 + Po přílohách Rámcové smlouvy o poskytování služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy a o statutu Řídícího výboru pro dopracování, projednávání a kontrolu Rámcové smlouvy o poskytování služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy
     Usnesení č.1027o sjednocování personálních informačních systémů ve správních úřadech
     Usnesení č.1028o Pravidlech, kterými se stanoví způsob přípravy zaměstnanců ve správních úřadech a v Úřadu vlády
     Usnesení č.1029 + 2Pk Současnému stavu plnění úkolů z usnesení vlády z 28. června 1999 č. 672, k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému
     Usnesení č.1030 + Po Systému kontroly krajů ústředními správními úřady a okresních úřadů ústředními správními úřady a krajskými úřady (kontrola výkonu přenesené působnosti orgánů kraje a kontrola činnosti okresních úřadů)
     Usnesení č.1031ke Zprávě o plnění úkolů v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví v České republice
     Usnesení č.1032 + Po Statutu Ústřední povodňové komise
     Usnesení č.1033 + Po zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
     Usnesení č.1034 + Po zřízení Rady vlády pro národnostní menšiny
     Usnesení č.1035o První zprávě o plnění Evropské sociální charty za období od 1. ledna do 31. prosince 2000 (První část, články 1, 5, 6, 12, 13, 16, 19 odst. 9)
     Usnesení č.1036 + Pk návrhu na podpis a ratifikaci Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (č. 108)
     Usnesení č.1037k návrhu na účast na konferenci premiérů kandidátských států Evropské unie ve dnech 11. a 12. října 2001 v Rize
     Usnesení č.1038 + Po úplatném převodu nemovitostí z majetku Spolkové republiky Německo do vlastnictví České republiky
     Usnesení č.1039k Základnímu systému ochrany občanů České republiky před vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny
     Usnesení č.1040k návrhu na uskutečnění návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky pana Mikuláše Dzurindy na představení Opery Slovenského národního divadla v České republice dne 15. října 2001
     Usnesení č.1041k návrhu na sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojení jamburgského naleziště plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice SSSR a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze SSSR do ČSSR, ze dne 16. prosince 1985
     Usnesení č.1042k vyslání dopravního letounu Armády České republiky s osádkou pro podporu letounů včasné výstrahy Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
     Usnesení č.1043k Souhrnné informaci o naplňování individuálních a kolektivních opatření Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v souladu s článkem 5 Severoatlantické smlouvy a dalších ustanovení, v souladu s požadavkem Spojených států amerických
     Usnesení č.1044k materiálu Použití vojenských prostředků k zamezení zneužití civilního letadla jako nástroje teroristického útoku
     Usnesení č.1045o opatření k implementaci závazků vyplývajících z rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1373 (2001) z 28. září 2001, k boji proti mezinárodnímu terorismu
     Usnesení č.1046o změně usnesení vlády z 26. září 2001 č. 985, o privatizaci 30,25 % akcií společnosti Česká pojišťovna, a. s., metodou přímého prodeje akcií vybranému nabyvateli