Dokumenty vlády - 2001-10-15

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-10-15
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1047o Základních přístupech k právní úpravě nového zákoníku práce
     Usnesení č.1048o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1049o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1050 + Pk poslaneckému návrhu zákona o registrátorech a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (registrátorský řád) (sněmovní tisk č. 1049)
     Usnesení č.1051 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1048)
     Usnesení č.1052 + Pk návrhu zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) (sněmovní tisk č. 1050)
     Usnesení č.1053k návrhu Podpůrných programů zemědělství pro rok 2002, poskytovaných podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a k Analýze účelnosti a ekonomické efektivnosti podpor do zemědělství za rok 2000
     Usnesení č.1054k aktuální finanční situaci Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2001 a návrhy na řešení
     Usnesení č.1055o převodu finančních prostředků v Národním fondu ve prospěch Ministerstva životního prostředí na zabezpečení spolufinancování projektu Phare CZ 2000-06-03
     Usnesení č.1056o zajištění spolufinancování projektu PHARE 2000 CZ00-07-04 Posílení národní protidrogové politiky
     Usnesení č.1057 + Pk návrhu Statutu Rady vlády České republiky - Meziresortní protidrogové komise
     Usnesení č.1058k Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORGE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo za období leden - červen 2001
     Usnesení č.1059o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na Ukrajině
     Usnesení č.1060k návrhu na personální změny v prezidiu Státního zemědělského intervenčního fondu
     Usnesení č.1061o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na modernizaci telekomunikační sítě státní organizace České dráhy
     Usnesení č.1062o nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů
     Usnesení č.1063k návrhu na použití peněžních prostředků získaných z prodeje majetkové účasti státu na podnikání Komerční banky, a. s.
     Usnesení č.1064k dořešení problematiky telekomunikačního spojení u orgánů krizového řízení a spojení na obce
     Usnesení č.1065o zpětvzetí vládního návrhu zákona o poskytování záloh některým osobám nasazeným na nucené práce nebo postiženým jiným nacistickým bezprávím