Dokumenty vlády - 2001-10-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-10-22
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1066k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. ... správní řád
     Usnesení č.1067k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
     Usnesení č.1068k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1069k návrhu věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb.
     Usnesení č.1070k návrhu věcného záměru zákona o Antarktidě
     Usnesení č.1071o nařízení vlády o jednotkových cenách vybraných textilních, oděvních a obuvnických výrobků a vybraných výrobků kožené galanterie
     Usnesení č.1072 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1058)
     Usnesení č.1073 + Pk poslaneckému návrhu zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen (sněmovní tisk č. 1059)
     Usnesení č.1074 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) (sněmovní tisk č. 1057)
     Usnesení č.1075 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech (sněmovní tisk č. 1051)
     Usnesení č.1076 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením (sněmovní tisk č. 1062)
     Usnesení č.1077k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2001
     Usnesení č.1078k rozvoji státní podpory exportu v působnosti Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. a České exportní banky, a. s.,
     Usnesení č.1079o Národním programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
     Usnesení č.1080k Vyhodnocení účinnosti Komplexního projektu doprovodného sociálního programu pro uskutečňování restrukturalizace českého ocelářského průmyslu
     Usnesení č.1081o změně usnesení vlády z 9. dubna 2001 č. 329, o aktualizovaném vyčíslení nákladů přijatých mimořádných veterinárních opatření k ochraně území České republiky před zavlečením a šířením slintavky a kulhavky
     Usnesení č.1082 + Po Statutu Rady vlády České republiky pro lidská práva
     Usnesení č.1083k návrhu Rady vlády České republiky pro lidská práva na zpracování zvláštní koncepce umísťování, vzdělávání a výchovy dětí s jazykovou bariérou, včetně nezletilých žadatelů o azyl bez doprovodu, v zařízeních ústavní výchovy
     Usnesení č.1084ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 30. září 2001
     Usnesení č.1085k Informaci o vyhodnocení plnění Národního programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii - 3. čtvrtletí 2001
     Usnesení č.1086k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorizmu a další závažné trestné činnosti
     Usnesení č.1087k návrhu na účast předsedy vlády v čele delegace České republiky na setkání předsedů vlád států Středoevropské dohody o volném obchodě (CEFTA), které se uskuteční dne 16. listopadu 2001 v Bukurešti
     Usnesení č.1088 + Po obeslání 7. konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
     Usnesení č.1089k návrhu na vyslání delegace České republiky na zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), které se uskuteční ve dnech 3. a 4. prosince 2001 v Bukurešti
     Usnesení č.1090o odvolání přednosty Okresního úřadu Znojmo
     Usnesení č.1091o přesunu kompetencí v koordinaci regulatorní reformy v České republice z Ministerstva vnitra na Úřad vlády
     Usnesení č.1092o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v obchodní veřejné soutěži na realizaci stavby IKEM - Dostavba kardiocentra
     Usnesení č.1093o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v obchodní veřejné soutěži na realizaci stavby FN Hradec Králové - pavilon interních oborů
     Usnesení č.1094k dodatečnému návrhu na použití finančních prostředků získaných z prodeje majetkové účasti státu na podnikání Komerční banky, a. s.
     Usnesení č.1095k materiálu Variatní postup v jednáních o přistoupení České republiky k Evropské unii před říjnovým kolem Mezivládní konference
     Usnesení č.1096k informaci o článku uveřejněném v týdeníku Respekt č. 43/2001 Něco sprostého a vulgárního