Dokumenty vlády - 2001-11-14

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-11-14
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1169k návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, o výkonu dohledu nad jejich zadáváním a o změně některých zákonů (zákon o veřejných zakázkách)
     Usnesení č.1170k návrhu zákona o veřejné stráži a o změně některých zákonů
     Usnesení č.1171o nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
     Usnesení č.1172o nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
     Usnesení č.1173o nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
     Usnesení č.1174 + Pk poslaneckému návrhu zákona o Institutu pro dokumentaci totality a o změně některých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 1118)
     Usnesení č.1175 + Pk návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1123)
     Usnesení č.1176 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1122)
     Usnesení č.1177 + Pk projektu Analýza dopadů novelizace drogové legislativy
     Usnesení č.1178o Zprávě k problematice legislativní úpravy nediskriminačních opatření zajišťujících odpovídající ochranu při nakládání s nemovitostmi a při jejich využívání
     Usnesení č.1179k Další analýze přípravy návrhů zákonů s termínem nabytí účinnosti stanoveným v A - listech
     Usnesení č.1180k Situační zprávě o hodnocení jaderné bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín
     Usnesení č.1181k Návrhu základních principů Národního programu přípravy na stárnutí populace v České republice
     Usnesení č.1182k Návrhu opatření k dalšímu rozvoji konkurence na telekomunikačním trhu v České republice
     Usnesení č.1183k zabezpečení podmínek pro vybudování informačního systému krizového řízení České republiky
     Usnesení č.1184k Informaci o politických a odborných konzultacích k "Analýze požadovaných schopností, cílové struktury a složení ozbrojených sil České republiky"
     Usnesení č.1185 + Po změně usnesení vlády z 11. prosince 2000 č. 1262, o rozhodnutí o způsobu privatizace majetkové účasti státu v akciové společnosti ČESKÝ TELECOM, ve znění usnesení vlády z 6. června 2001 č. 571, o změně lhůty pro předložení výsledku veřejného výběrového řízení na určení nabyvatele akciového podílu Fondu národního majetku České republiky ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s.,
     Usnesení č.1186k Informaci o ocenění podílu státu na základním kapitálu společnosti SPOLANA, a. s.
     Usnesení č.1187o změně usnesení vlády ze 14. dubna 1999 č. 334, k návrhu na schválení účelů, na které lze poskytovat sponzorské dary státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu na příslušný rok
     Usnesení č.1188o změně usnesení vlády z 13. srpna 1997 č. 470, k dalšímu postupu odstraňování následků povodňové katastrofy v červenci 1997
     Usnesení č.1189k Návrhu účasti státu na přípravě a uspořádaní Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004 v České republice
     Usnesení č.1190o projektech obnovy v rámci zapojení České republiky do procesu řešení důsledků kosovské krize, hospodářské stabilizace a obnovy jihovýchodní Evropy
     Usnesení č.1191ke Zprávě o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za III. čtvrtletí 2001
     Usnesení č.1192o Souhrnném implementačním plánu pro oblast Životní prostředí
     Usnesení č.1193k návrhu Rozhodnutí č. .../2001 Rady přidružení EU - Česká republika ze dne ... 2001 o zřízení Společného konzultativního výboru mezi Výborem regionů a Společným výborem pro spolupráci s Výborem regionů, kterým se mění rozhodnutí č. 1/95 o jednacím řádu Rady přidružení
     Usnesení č.1194k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
     Usnesení č.1195o souhlasu s účastí předsedy vlády na setkání premiérů zemí Beneluxu a Visegrádské skupiny
     Usnesení č.1196o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Mauricijské republiky Anila Gayana v České republice
     Usnesení č.1197 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.1198k návrhu na odvolání člena správní rady Českých drah
     Usnesení č.1199o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku stavby, připravovanou Městem Mladá Boleslav
     Usnesení č.1200k návrhu na sjednání Dodatkového protokolu č. 10 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
     Usnesení č.1201k návrhu na sjednání Dodatkového protokolu č. 11 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
     Usnesení č.1202k informaci o způsobu projednávání návrhu poslanců Karla Sehoře, Jaroslava Plachého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
     Usnesení č.1203 + Pk poslaneckému návrhu zákona o poskytnutí záruk České republiky za úvěry na rekonstrukci dětské části Fakultní nemocnice v Motole (sněmovní tisk č. 1125)
     Usnesení č.1204k potřebě urychlené realizace 1. etapy informatizace krajských úřadů
     Usnesení č.1205k návrhu jmenovitého složení komise pro vyhodnocení nabídek na strategického investora pro budoucí Český ocelářský podnik
     Usnesení č.1206k posílení rozpočtu Programu obnovy venkova v roce 2001
     Usnesení č.1207k aktuální informaci o zapojení jednotek Armády České republiky do protiteroristických operací v souladu s článkem 5 Severoatlantické smlouvy