Dokumenty vlády - 2001-11-21

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-11-21
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1208k návrhu věcného záměru zákona o volbách do Evropského parlamentu
     Usnesení č.1209k návrhu věcného záměru zákona o vinohradnictví a vinařství
     Usnesení č.1210k návrhu věcného záměru zákona o zajištění zdravotní péče o děti cizinců, které pobývají na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů)
     Usnesení č.1211k návrhu věcného záměru zákona o koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích
     Usnesení č.1212o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1213o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1214o nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
     Usnesení č.1215o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu
     Usnesení č.1216ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/20 Prostředky zahraniční pomoci poskytnuté České republice
     Usnesení č.1217ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/35 Prostředky zahraniční pomoci PHARE poskytnuté České republice na podporu podnikání
     Usnesení č.1218ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/01 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitoly Komise pro cenné papíry
     Usnesení č.1219ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/03 Prostředky státního rozpočtu na podporu zaměstnanosti v severozápadních Čechách a v utlumované části Ostravsko - karvinských dolů
     Usnesení č.1220ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/36 Finanční prostředky Státního zemědělského intervenčního fondu a jeho právního předchůdce Státního fondu tržní regulace v zemědělství
     Usnesení č.1221ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/06 Dotace určená na úhradu nákladů pozemkových úprav poskytnutá z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa
     Usnesení č.1222ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/04 Prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo vnitra vynaložené na řešení projektů výzkumu a vývoje
     Usnesení č.1223ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/05 Prostředky státního rozpočtu poskytnuté veřejným vysokým školám
     Usnesení č.1224o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1225o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1226 + Pk návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2002
     Usnesení č.1227o finančním zajištění projektu výroby a dodávky podzvukových letounů L - 159 ve 2. pololetí roku 2001 a v letech 2002 až 2004
     Usnesení č.1228o zajištění finančních prostředků na úhradu nákladů na poskytnutí dočasné ochrany státním občanům Ruské federace a na zabezpečení zdravotní péče podle § 88 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), v roce 2001
     Usnesení č.1229ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 31. října 2001
     Usnesení č.1230k Vyhodnocení stavu plnění krátkodobých a střednědobých priorit Přístupového partnerství 1999 za 3. čtvrtletí 2001
     Usnesení č.1231k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o změně a doplnění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě
     Usnesení č.1232k návrhu na sjednání Rozhodnutí č. .../2001 Rady přidružení, Česká republika - EU ze dne ... o prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od 1. ledna do 31. prosince 2002
     Usnesení č.1233k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republiku a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
     Usnesení č.1234k návrhu na schválení Dohody mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
     Usnesení č.1235k návrhu na schválení Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o vzájemné podpoře a ochraně investic
     Usnesení č.1236k návrhu na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí Severoatlantické rady Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Bruselu, ve dnech 6. a 7. prosince 2001
     Usnesení č.1237 + Po obeslání zasedání Kimberley procesu
     Usnesení č.1238o obeslání 2. hodnotící konference Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky
     Usnesení č.1239k návrhu na účast předsedy vlády a místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na setkání předsedů vlád a ministrů zahraničních věcí kandidátských států se členy Evropské rady dne 15. prosince 2001 v Bruselu - Laekenu
     Usnesení č.1241 + Po rozhodnutí o privatizaci podle §10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 187)
     Usnesení č.1242o vyjmutí státního podniku Oční optika z privatizace a o jeho zrušení s likvidací
     Usnesení č.1243o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v obchodní veřejné soutěži na realizaci stavby Novostavba nemocnice Domažlice
     Usnesení č.1244o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1245o změně usnesení vlády ze 7. listopadu 2001 č. 1157, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 186)