Dokumenty vlády - 2001-12-03

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-12-03
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1280k návrhu věcného záměru zákonné úpravy registrů veřejné správy
     Usnesení č.1281k návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2002
     Usnesení č.1282o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
     Usnesení č.1283o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 183/1999 Sb.
     Usnesení č.1284 + Pk senátnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ústavního zákona č. 300/2000 Sb. (sněmovní tisk č. 1134)
     Usnesení č.1285 + Pk senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 1135)
     Usnesení č.1286 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (sněmovní tisk č. 1139)
     Usnesení č.1287 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů (sněmovní tisk č.1141)
     Usnesení č.1288ke Zprávě Mezinárodního měnového fondu a Světové banky - Česká republika: Vyhodnocení stability finančního systému (FSSA)
     Usnesení č.1289ke Zprávě o realizaci Státního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2001
     Usnesení č.1290 + Po zaměření Státního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2002
     Usnesení č.1291 + Po prodloužení dočasné úpravy celních sazeb při dovozu vybraných podpoložek civilních letadel a letadlové techniky v roce 2002
     Usnesení č.1292k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, za období duben až červen 2001 a k přehledu o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za uvedené období
     Usnesení č.1293 + Po Statutu Správy státních hmotných rezerv
     Usnesení č.1294k návrhu na schválení Dohody mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
     Usnesení č.1295o rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti SPOLANA a. s., v držení Fondu národního majetku České republiky
     Usnesení č.1296 + Po uvolnění finančních prostředků z Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků
     Usnesení č.1297ke kandidátovi na jmenování rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
     Usnesení č.1298o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavbu Kolektor Centrum I. A - etapa 0004 Vodičkova, pro Magistrát hlavního města Prahy
     Usnesení č.1299o změně usnesení vlády z 30. května 2001 č. 532, k návrhu na zavedení Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky
     Usnesení č.1300o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1301o zrušení usnesení vlády z 21. listopadu 2001 č. 1240, k privatizaci nepotřebného majetku státu, se kterým hospodaří České dráhy, s. o.
     Usnesení č.1302ke zprávě o průběhu a výsledcích jednání předsedy vlády s rakouským spolkovým kancléřem W. Schüsselem, za účasti komisaře G. Verheugena, dne 29. listopadu 2001 v Bruselu o ukončení tzv. Melkského procesu