Dokumenty vlády - 2002-01-16

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-01-16
     Záznam z jednání
     Usnesení č.50ke Zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje
     Usnesení č.51k Pololetní informaci o činnosti zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací severozápadních Čech
     Usnesení č.52k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.
     Usnesení č.53k návrhu zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem České republiky a o změně některých zákonů
     Usnesení č.54k návrhu zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
     Usnesení č.55k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.56k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
     Usnesení č.57k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.58o nařízení vlády o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
     Usnesení č.59o nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
     Usnesení č.60 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., a některé další zákony (sněmovní tisk č. 1200)
     Usnesení č.61 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1202)
     Usnesení č.62 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1203)
     Usnesení č.63 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1201)
     Usnesení č.64ke Zprávě o právní úpravě zaměřené na oblast výbušnin, o průběžném plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády a návrhy na změny právních předpisů k provádění pyrotechnických činností v civilních prostorách soukromých podnikatelskými subjekty
     Usnesení č.65o zpětvzetí některých vládních návrhů z dalšího projednávání v orgánech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
     Usnesení č.66k zabezpečení realizace investičního záměru společného podniku společností Peugeot Citroën Automobiles S. A. a Toyota Motor Corporation na území průmyslové zóny Kolín - Ovčáry
     Usnesení č.67k návrhu restrukturalizace společnosti OKD, a. s., řešící podnikatelské aktivity činné a útlumové části této společnosti, včetně majetkového uspořádání
     Usnesení č.68 + Po Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
     Usnesení č.69o jmenování generálního komisaře České republiky na Světové výstavě EXPO 2005 Aichi
     Usnesení č.70o odvolání a jmenování zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací severozápadních Čech
     Usnesení č.71k přípravě stanoviska k posouzení vlivu 78 změn stavby jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí
     Usnesení č.72o jmenování zástupce vlády v Konventu a jeho alternáta
     Usnesení č.73o změně usnesení vlády z 29. srpna 2001 č. 847, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o leteckých službách
     Usnesení č.74o strategii řešení kursových dopadů přílivu kapitálu z privatizace státního majetku a z dalších devizových příjmů státu
     Usnesení č.75k návrhu zákona o přijetí úvěru na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen
     Usnesení č.76k návrhu smluv o poskytnutí odborných poradenských služeb Ministerstvu obrany