Dokumenty vlády - 2002-02-27

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-02-27
     Záznam z jednání
     Usnesení č.198ke Zprávě o hospodářské a sociální situaci Karlovarského kraje
     Usnesení č.199k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.200k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb.
     Usnesení č.201k návrhu zákona o válečných hrobech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb.
     Usnesení č.202k návrhu zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích
     Usnesení č.203 + Pk návrhu zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování programu Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně
     Usnesení č.204o nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek
     Usnesení č.205 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (sněmovní tisk č. 1240)
     Usnesení č.206 + Pk poslaneckému návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného pro financování projektu „Mezinárodní multimediální park komunikace a informačních technologií“ (sněmovní tisk č. 1242)
     Usnesení č.207ke Zprávě o postupu prací na oceňování životního prostředí a mimoprodukčních funkcí jeho složek v České republice, včetně návrhu tohoto oceňování
     Usnesení č.208 + Pk transformaci Mise České republiky při Evropských společenstvích na Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii
     Usnesení č.209o úhradě členského příspěvku Mezinárodnímu institutu pro zdaňování nemovitostí
     Usnesení č.210k návrhu na účast předsedy vlády na konferenci Rozšíření Evropské unie: možnosti a perspektivy, ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, ve dnech 13. a 14. března 2002
     Usnesení č.211k návrhu na účast předsedy vlády a ministra financí na setkání předsedů vlád, ministrů zahraničních věcí a ministrů financí kandidátských států se členy Evropské rady, ministry zahraničních věcí a účastníky ministerského zasedání ECOFINU v Barceloně dne 15. března 2002
     Usnesení č.212k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Finské republice dne 26. března 2002
     Usnesení č.213k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Rumunska pana Mircey Geoany v České republice ve dnech 4. a 5. března 2002
     Usnesení č.214ke státní návštěvě prezidenta Turecké republiky pana Ahmeta Necdeta Sezera v České republice ve dnech 6. až 8. března 2002
     Usnesení č.215k návrhu na uskutečnění návštěvy generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) Lorda George Robertsona v České republice ve dnech 20. a 21. března 2002
     Usnesení č.216o změně usnesení vlády z 6. června 2001 č. 565, k návrhu na řešení havarijní situace objektů Českého statistického úřadu a nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze
     Usnesení č.217o způsobu zajištění budovy pro potřeby resortu spravedlnosti
     Usnesení č.218o převodu příslušnosti hospodaření s nemovitým majetkem státu
     Usnesení č.219o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v obchodní veřejné soutěži na realizaci stavby Nemocnice Ivančice - rekonstrukce a dostavba
     Usnesení č.220o prodloužení vyhlášeného stavu nebezpečí v obci Hřensko, okres Děčín
     Usnesení č.221o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů pro veřejnou zakázku na provedení přípravy území pro výstavbu výrobního závodu v průmyslové zóně Kolín - Ovčáry