Dokumenty vlády - 2002-03-06

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-03-06
     Záznam z jednání
     Usnesení č.222k návrhu věcného záměru obchodního zákona
     Usnesení č.223o nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
     Usnesení č.224o nařízení vlády o poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2002/2003
     Usnesení č.225k programu restrukturalizace vybraných aktiv nabytých Československou obchodní bankou, a. s. na základě Smlouvy o prodeji podniku Investiční a Poštovní banky, a. s. ze dne 19. června 2000
     Usnesení č.226 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky (sněmovní tisk č. 1250)
     Usnesení č.227 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky (sněmovní tisk č. 1251)
     Usnesení č.228o návrhu vlády Nejvyššímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
     Usnesení č.229k východiskům a výhledu výše výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2003 a 2004
     Usnesení č.230ke Zprávě o stavu přípravy Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004 v České republice
     Usnesení č.231k Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORGE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo a ESSENTIAL HARVEST (TFH) na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (FYROM), za období červenec - prosinec 2001
     Usnesení č.232 + 2Pke Zprávě o harmonizaci technických předpisů v rámci přípravy České republiky na vstup do Evropské unie za rok 2001
     Usnesení č.233 + Pke Zprávě o průběhu a výsledcích IV. Konference ministrů členských zemí Světové obchodní organizace a návrhu dalšího postupu České republiky
     Usnesení č.234k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení
     Usnesení č.235k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Bahrajn o podpoře a vzájemné ochraně investic
     Usnesení č.236k návrhu na obeslání Mezinárodní konference o financování pro rozvoj
     Usnesení č.237o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Peruánské republice a pracovní návštěvy ve Spojených státech amerických
     Usnesení č.238o změně usnesení vlády z 12. září 2001 č. 903, ke Zprávě o problematice extremismu na území České republiky v roce 2000
     Usnesení č.239k návrhu na změny ve funkci člena Rady vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii
     Usnesení č.240ke Zprávě o stavu přípravy řešení ochranného léčení v rámci celostátního programu prevence kriminality a o výstavbě pavilonů ochranného léčení v Psychiatrické léčebně v Brně v roce 2003
     Usnesení č.241o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na rekonstrukci lůžkového pavilonu B III - střed a sever - Ústřední vojenské nemocnice Praha
     Usnesení č.242o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku stavby „MZLU Objekt specializovaných výukových prostor“ veřejné vysoké školy Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
     Usnesení č.243k návrhu na vyslovení souhlasu s přeletem letadla ozbrojených sil Státu Izrael přes území České republiky za účelem výcviku
     Usnesení č.246k Informaci o alternativních možnostech financování dodávek nových víceúčelových nadzvukových taktických letounů JAS 39 Gripen