Dokumenty vlády - 2002-03-18

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-03-18
     Záznam z jednání
     Záznam z jednání
     Usnesení č.259o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění nařízení vlády č. 294/2001 Sb.
     Usnesení č.259; nařízení vlády
     Usnesení č.260o nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu
     Usnesení č.261 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1255)
     Usnesení č.262 + Pk návrhu zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vydání zákona o kompetencích státní správy a samosprávy ve zdravotnictví a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 1257)
     Usnesení č.263 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č.1258)
     Usnesení č.264 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1254)
     Usnesení č.265k aktualizovanému Akčnímu plánu realizace státní informační politiky (do roku 2003)
     Usnesení č.266ke koncepci integrace existujících komunikačních sítí resortů se službami komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy
     Usnesení č.267k návrhu Koncepce komplexní informatizace krajských úřadů
     Usnesení č.268k návrhu Koncepce vzdělávacích aktivit v boji proti extremismu
     Usnesení č.269k Výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2001
     Usnesení č.270k Rozboru činností a potřeb Institutu státní správy, včetně analýzy využití kapacity vzdělávacích zařízení jednotlivých resortů a návrh odpovídajícího řešení v oblasti personálního, finančního a materiálně technického zabezpečení činnosti Institutu státní správy
     Usnesení č.271ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 28. února 2002
     Usnesení č.272 + Pk návrhu čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji
     Usnesení č.273o řešení ekologických závazků společnosti TATRA, a. s. Kopřivnice s využitím finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky
     Usnesení č.274k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, za období červenec až prosinec 2001 a k přehledu o realizovaných průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky za uvedené období
     Usnesení č.275k návrhu Rozhodnutí č. .../2002 Rady přidružení EU - Česká republika ze dne ... 2002 o přijetí všeobecných podmínek účasti České republiky v programech Společenství
     Usnesení č.276o změně usnesení vlády z 10. října 2001 č. 1036, k návrhu na podpis a ratifikaci Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (č. 108)
     Usnesení č.277k návrhu na přístup České republiky k Memorandu o porozumění o vzájemném využívání státních zkušeben
     Usnesení č.278k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
     Usnesení č.279o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády ve Spojených státech mexických a pracovní návštěvy ve Spojených státech amerických
     Usnesení č.280o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Norském království
     Usnesení č.281k Informaci o schválení prováděcích dokumentů k dohodám o vodohospodářské spolupráci na hraničních vodách ministrem životního prostředí v roce 2001
     Usnesení č.282k návrhu na odvolání a jmenování předsedy Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
     Usnesení č.283 + Pk návrhu statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
     Usnesení č.284k žádosti o uvolnění mimořádných finančních prostředků pro resort Státní úřad pro jadernou bezpečnost z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa - zvláštní výdaje na obranu a bezpečnostní opatření
     Usnesení č.285 + Po rozhodnutí o privatizaci podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 190)
     Usnesení č.286k převodu příslušnosti hospodaření s nemovitostmi v majetku České republiky
     Usnesení č.287 + 2Po Podmínkách pro II. kolo výběrového řízení k bezúplatným převodům nemovitostí ze správy Fondu dětí a mládeže na nové nabyvatele
     Usnesení č.288 + Pk zadávání veřejných zakázek podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na opravy vojenské pozemní a letecké techniky k udržování bojeschopnosti Armády České republiky
     Usnesení č.289 + Pk zadávání veřejných zakázek podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na asanační a rekultivační práce a opravy
     Usnesení č.290o postupu při převodu vlastnictví majetku České republiky, který je zařazen do privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.291o souhlasu s účastí předsedy vlády na setkání předsedů vlád V 10 v Bukurešti
     Usnesení č.292o Variantách dalšího postupu v jednáních o přistoupení České republiky k Evropské unii v kapitole Doprava
     Usnesení č.293k návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany do protiteroristické operace „Trvalá svoboda“ a 6. polní nemocnice do Afghánistánu v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF