Dokumenty vlády - 2002-04-03

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-04-03
     Záznam z jednání
     Usnesení č.323k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb. a zákona č. 37/2002 Sb.
     Usnesení č.324k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
     Usnesení č.325k návrhu zákona o patentových zástupcích
     Usnesení č.326k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
     Usnesení č.327k návrhu věcného záměru zákona o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám
     Usnesení č.328k návrhu věcného záměru zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
     Usnesení č.329o nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republiky
     Usnesení č.330nařízení vlády, kterým se stanoví výše výdajů ze státního rozpočtu ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády
     Usnesení č.331o nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky
     Usnesení č.332 + Pk návrhu vyjádření vlády k návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení zákona č. 501/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, resp. na zrušení některých ustanovení obchodního zákoníku
     Usnesení č.333ke zprávě o předběžném harmonogramu novelizace Bezpečnostní strategie České republiky
     Usnesení č.334o uvolnění finančních prostředků na zvláštní výdaje na obranu a bezpečnostní opatření státu
     Usnesení č.335ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/19 Finanční prostředky vynaložené na modernizaci a obnovu silniční a dálniční sítě
     Usnesení č.336ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/14 Plnění povinností správců daní
     Usnesení č.337ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/18 Prostředky nemocenského pojištění
     Usnesení č.338ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/22 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitol Český báňský úřad a Úřad průmyslového vlastnictví
     Usnesení č.339ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/20 Prostředky státního rozpočtu určené na výstavbu justičního areálu v Liberci a vězeňských objektů v Jiřicích
     Usnesení č.340k návrhu harmonogramu postupu při převodu budov, souvisejících pozemků a movitých věcí určených pro potřeby krajů, z majetku státu do vlastnictví krajů
     Usnesení č.341k rozboru stavu vývozu a jeho podpory za rok 2001
     Usnesení č.342k Informaci o postupu dostavby Jaderné elektrárny Temelín za IV. čtvrtletí 2001
     Usnesení č.343o vyslovení předchozího souhlasu vlády se založením akciové společnosti České dráhy a určení dne, ke kterému se stanoví účetní hodnota nepeněžitého vkladu do akciové společnosti České dráhy
     Usnesení č.344k návrhu na sjednání Dodatku č. 3 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého Svazu sovětských socialistických republik a Ruské federace vůči České republice
     Usnesení č.345k návrhu na vstup České republiky do Mezinárodního koordinačního výboru pro spolupráci ve vzdělávání, připomínání a výzkumu v oblasti Holocaustu
     Usnesení č.346o změně usnesení vlády ze 7. dubna 1999 č. 303, k návrhu vzorové Dohody mezi Českou republikou a jinými smluvními stranami o podpoře a vzájemné ochraně investic
     Usnesení č.347k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o péči o válečné hroby
     Usnesení č.348k návrhu na obeslání šestého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti
     Usnesení č.349o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády v Ruské federaci
     Usnesení č.350 + Po změně usnesení vlády z 19. dubna 2000 č. 391, k zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání - 112 v České republice
     Usnesení č.351k odvolání členky Legislativní rady vlády
     Usnesení č.352o jmenování člena předsednictva Grantové agentury České republiky
     Usnesení č.353k návrhu na změny ve funkci člena Rady vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii
     Usnesení č.354ke kandidátům na jmenování profesorů
     Usnesení č.355k výběru zprostředkovatelské organizace pro realizaci dodávek techniky a materiálu ve prospěch resortu obrany v rámci úhrady pohledávek České republiky vůči Ruské federaci
     Usnesení č.356o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku stavby pro České dráhy, s. o., na stavbu ČD DDC, Přeložka že- lezniční trati v km 16,8-18,4 Mladá Boleslav (Na Slovance)
     Usnesení č.357k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.358 + Pk návrhu zákona o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů
     Usnesení č.359k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) a zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
     Usnesení č.360 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb. a zákona č. 37/2002 Sb. (sněmovní tisk č. 1289)
     Usnesení č.361k návrhu řešení pohledávky České konsolidační agentury vůči Leteckým opravnám Kbely, s. p.
     Usnesení č.362k návrhu na obeslání 2. světového shromáždění o stárnutí
     Usnesení č.363o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska T. Blaira v České republice
     Usnesení č.364k návrhu na vydání publikace k otázce česko-německých vztahů v 1. polovině 20. století
     Usnesení č.365o změně usnesení vlády z 27. února 2002 č. 217, o způsobu zajištění budovy pro potřeby resortu spravedlnosti
     Usnesení č.366k účasti zástupců České republiky na veřejném projednání posudku na dokumentaci o vlivech záměru „Jaderná elektrárna Temelín - změny stavby“ na životní prostředí