Dokumenty vlády - 2002-04-17

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-04-17
     Záznam z jednání
     Usnesení č.389o státním závěrečném účtu České republiky za rok 2001
     Usnesení č.390ke Zprávě o stavu lidských práv v České republice v roce 2001
     Usnesení č.391ke Zprávě o korupci v České republice v roce 2001 a o plnění harmonogramu opatření Vládního programu boje proti korupci
     Usnesení č.392ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2001 až 2003 za rok 2001 a stanovení priorit na rok 2002
     Usnesení č.393k Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky
     Usnesení č.394o řešení problému vzdělávání dětí romské menšiny či jiných menšin prostřednictvím jejich zvláštní přípravy a pozitivních opatření
     Usnesení č.395 + Po Koncepci umísťování, vzdělávání a výchovy dětí s jazykovou bariérou, včetně nezletilých žadatelů o azyl bez doprovodu, v zařízeních ústavní výchovy
     Usnesení č.396o druhé části První zprávy o plnění Evropské sociální charty za období od 1. ledna do 31. prosince 2000 (Druhá část, články 2, 3, 4, 7, 8, 11, 14, 15 odst. 2, 17, 18 odst. 4)
     Usnesení č.397o nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů
     Usnesení č.398 + Pk poslaneckému návrhu zákona o obecně prospěšných bytových družstvech (sněmovní tisk č. 1286)
     Usnesení č.399 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1285)
     Usnesení č.400o postupu přípravy nové právní úpravy státních příspěvkových organizací, zabývající se výzkumem a vývojem
     Usnesení č.401o vymezení obsahu operačních programů
     Usnesení č.402o vyčlenění finančních prostředků na řešení naléhavých finančních potřeb obcí při zabezpečení provozu sociálních služeb, jejichž jsou zřizovateli a provozovateli
     Usnesení č.403k Hodnocení přínosů Národního programu čistší produkce za rok 2001
     Usnesení č.404k návrhu na přístup ke Druhému opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech zaměřený na zrušení trestu smrti
     Usnesení č.405k návrhu na podpis a ratifikaci Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se zrušení trestu smrti za všech okolností
     Usnesení č.406k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pana Jacka Strawa v České republice ve dnech 27. a 28. května 2002
     Usnesení č.407 + Po změně rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, vydaných na majetek bytových domů, ke kterým mají příslušnost hospodařit České dráhy, s.o.
     Usnesení č.408o ukončení činnosti Smíšené pracovní komise, zabývající se problematikou zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu
     Usnesení č.409 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.410o dalším postupu v jednáních o přistoupení České republiky k Evropské unii v Kapitole č. 21: Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů
     Usnesení č.411k návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF
     Usnesení č.412o změně usnesení vlády z 21. března 2001 č. 272, k návrhu realizace výstavby komunikace D47 v úseku Lipník nad Bečvou - státní hranice s Polskou republikou formou spoluúčasti soukromého a veřejného financování
     Usnesení č.413o změně usnesení vlády z 25. března 2002 č. 295, ke Zprávě o hospodářské a sociální situaci Moravskoslezského kraje
     Usnesení č.415o zpětvzetí některých vládních návrhů zákonů z dalšího projednávání v orgánech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky