Dokumenty vlády - 2002-05-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-05-22
     Záznam z jednání
     Záznam z jednání
     Záznam z jednání
     Usnesení č. 510k Situační zprávě o hodnocení jaderné bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín
     Usnesení č.503Usnesení 1
     Usnesení č.509ke Zprávě o hospodářské a sociální situaci Jihočeského kraje
     Usnesení č.509Zprávě o hospodářské a sociální situaci Jihočeského kraje
     Usnesení č.510k Situační zprávě o hodnocení jaderné bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín
     Usnesení č.511k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.511k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.512k návrhu zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
     Usnesení č.513o nařízení vlády o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let
     Usnesení č.513o nařízení vlády o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let
     Usnesení č.514o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu
     Usnesení č.514o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu
     Usnesení č.515k návrhu vyhlášky o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
     Usnesení č.515k návrhu vyhlášky o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
     Usnesení č.516k Analýze dosavadního vývoje a stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím
     Usnesení č.517k návrhu Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje
     Usnesení č.518k Doprovodnému sociálnímu programu pro ocelářský průmysl
     Usnesení č.519k zajištění přípravy na ověřování zvláštní odborné způsobilosti
     Usnesení č.520k návrhu úpravy pracovněprávních vztahů u zaměstnanců státu a systému sociálního zabezpečení a pojištění pro jejich působení v mírových a záchranných operacích a humanitární pomoci v zahraničí
     Usnesení č.521 + Pk návrhu na zařazení vybraných společností do restrukturalizačních programů EXIT a ROZVAHA
     Usnesení č.522o nabytí majetkové účasti v První česko-ruské bance, s. r. o. Českou konsolidační agenturou
     Usnesení č.523k Informaci o pověření útvarů příslušných ministerstev výkonem funkcí řídicích orgánů a platebního orgánu pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie
     Usnesení č.524k návrhu na podpis Evropské úmluvy o sociálním zabezpečení, Dodatkové dohody o provádění Evropské úmluvy o sociálním zabezpečení a Protokolu k Evropské úmluvě o sociálním zabezpečení
     Usnesení č.525k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o včasném oznamování jaderné nehody
     Usnesení č.526k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky a vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci při modernizaci vrtulníku Mi-24
     Usnesení č.527 + 2Pk návrhu mechanismu přípravy stanovisek vlády v řízení před Výborem Organizace spojených národů pro lidská práva o oznámeních jednotlivců, návrhu mechanismu implementace názorů Výboru Organizace spojených národů pro lidská práva na oznámení jednotlivců a návrhu stanoviska vlády pro Výbor Organizace spojených národů pro lidská práva k restitučnímu procesu v České republice
     Usnesení č.528o poskytnutí mimořádného dobrovolného příspěvku na přípravný proces regionální ministerské konference o stárnutí pořádané pod patronací Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů
     Usnesení č.529k informaci o mezinárodních Projektech a nevládních organizacích resortu dopravy a spojů
     Usnesení č.530k návrhu na zajištění organizace 7. mezinárodní konference „Acid Rain“ v roce 2005 v Praze
     Usnesení č.531k návrhu na jmenování rektorky Univerzity Hradec Králové
     Usnesení č.532o jmenování členů Akreditační komise
     Usnesení č.533o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku stavby, připravovanou městem Odolena Voda
     Usnesení č.534ke zpřesnění strategie řešení kursových dopadů přílivu kapitálu z privatizace státního majetku a z dalších devizových příjmů státu
     Usnesení č.535o souhlasu s účastí předsedy vlády České republiky a předsedy vlády Slovenské republiky na otevření nových budov hraničního přechodu Břeclav - Brodské dne 28. května 2002
     Usnesení č.536o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Státu Izrael a na Palestinských autonomních územích