Dokumenty vlády - 2002-06-05

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-06-05
     Záznam z jednání
     Usnesení č.568ke Zprávě o hospodářské a sociální situaci Olomouckého kraje
     Usnesení č.569 + Po Způsobu převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2003
     Usnesení č.570o návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity, podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, provádění zvláštní ochrany ovzduší, přípustná míra obtěžování zápachem a rozsah informací o stavu ovzduší a způsob jejich zpřístupňování, návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany klimatického systému Země, návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší, způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší, návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních zdrojů znečišťování ovzduší, návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozu u stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu a o návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu
     Usnesení č.571 + Pk vydání dokladů pro Evropskou investiční banku, kterými Česká republika uznává, že na financování konkrétních projektů soukromého sektoru z půjček Evropské investiční banky v České republice se vztahuje Rámcová dohoda mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou
     Usnesení č.572ke zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2001
     Usnesení č.573k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu pro podporu vzniku a rozšíření technologických center
     Usnesení č.574o problematice vyrovnání očekávaného úbytku kapitálových příjmů v rozpočtu kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy a spojů v rozpočtovém roce 2002, stav finančního krytí potřeb souvisejících se zajištěním dopravně správní agendy a vývoj hospodaření Českých drah, s. o.
     Usnesení č.575k návrhu na modernizaci III. tranzitního železničního koridoru České republiky v úsecích Cheb státní hranice - Plzeň - Praha, Česká Třebová - Přerov a Dětmarovice - Mosty u Jablunkova státní hranice, včetně modelu jeho financování
     Usnesení č.576 + Pk Výroční zprávě a Účetní závěrce Fondu národního majetku České republiky za rok 2001
     Usnesení č.577o postupu Fondu národního majetku České republiky při převodu 18,25% akcií společnosti NOVÁ HUŤ, a.s.
     Usnesení č.578 + Pk návrhu na zařazení vybraných společností do restrukturalizačních programů EXIT a ROZVAHA
     Usnesení č.579k Návrhu na doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002
     Usnesení č.580k návrhu na vypovězení Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, jakož i dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, udělovaných v Československé socialistické republice a v Irácké republice
     Usnesení č.581o úhradě členských příspěvků mezinárodním vládním a nevládním organizacím v resortu zemědělství
     Usnesení č.582o ustavení meziresortní komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k obchodní veřejné soutěži na výběr strategického partnera pro přípravu a realizaci projektu polyfunkční budovy na Vítězném náměstí pro Městskou část Praha 6
     Usnesení č.583k návrhu na bezúplatný převod majetku České republiky Karlu H. Schickovi a Harry E. Langerovi
     Usnesení č.584k návrhu na prodej nemovitosti č. p. 1166 v katastrálním území Nové Město, Petrská 33, Praha 1 s pozemkem parcelní číslo 264, s nímž hospodaří Ministerstvo financí
     Usnesení č.585k dalšímu postupu jednání o přistoupení České republiky k Evropské unii ve věci přechodného období pro implementaci článku 5 Směrnice Rady 1999/74 - výška neobohacených klecí pro nosnice
     Usnesení č.586k návrhu smluvních vztahů a způsobu financování výstavby, údržby a provozu komunikace D47 v úseku Lipník nad Bečvou - státní hranice s Polskou republikou
     Usnesení č.587 + Po dokončení finanční restrukturalizace a privatizace majetkové účasti státu ve společnosti NOVÁ HUŤ, a.s.
     Usnesení č.588k návrhu na vyslovení souhlasu s přeletem letadla ozbrojených sil Egyptské arabské republiky přes území České republiky za účelem výcviku
     Usnesení č.589o změně usnesení vlády z 22. května 2002 č. 509, ke Zprávě o hospodářské a sociální situaci Jihočeského kraje