Dokumenty vlády - 2002-06-12

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-06-12
     Záznam z jednání
     Usnesení č.590ke zprávě o hospodářské a sociální situaci Vysočiny
     Usnesení č.591ke Studii transformace Moravskoslezského kraje ve střednědobém horizontu
     Usnesení č.592k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje
     Usnesení č.593k realizaci záměru vytvořit jednotné správní centrum Karlovarského kraje
     Usnesení č.594o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění nařízení vlády č. 454/2001 Sb.
     Usnesení č.595o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
     Usnesení č.596o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 486/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění opatření k podpoře vývozu výrobků z kravského mléka
     Usnesení č.597o nařízení vlády, kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002
     Usnesení č.598o nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
     Usnesení č.599o nařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republiky
     Usnesení č.600ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2001
     Usnesení č.601o řešení problematiky překážek volného pohybu zboží ve sféře, která není harmonizována s právem Evropských společenství
     Usnesení č.602k Informaci o plnění úkolů uvedených v Souhrnu zbývajících úkolů České republiky pro vstup do Evropské unie
     Usnesení č.603o Implementační strategii pro oblast zemědělství a rybolov (aktualizovaná verze)
     Usnesení č.604k návrhu Strategického dokumentu k přístupovým jednáním s Evropskou unií v Kapitole č. 7: Zemědělství
     Usnesení č.605k aktualizaci Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EEC o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
     Usnesení č.606k návrhu Rozhodnutí č. .../2002 Rady přidružení EU - Česká republika, doplňující ustavením Společného poradního výboru Rozhodnutí č. 1/95, zřizující jednací řád Rady přidružení
     Usnesení č.607k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení
     Usnesení č.608k návrhu na účast předsedy vlády na Petrohradském ekonomickém fóru, které se uskuteční ve dnech 18. až 20. června 2002 v Ruské federaci, v Petrohradu
     Usnesení č.609k návrhu na účast předsedy vlády a místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na setkání předsedů vlád a ministrů zahraničních věcí kandidátských států se členy Evropské rady dne 22. června 2002 ve Španělském království, v Seville
     Usnesení č.610k návrhu na účast předsedy vlády na setkání předsedů vlád států Visegrádské skupiny v Maďarské republice v červnu 2002
     Usnesení č.611k uskutečnění oficiální návštěvy prezidentky Indonéské republiky paní Megawati Sukarnoputriové v České republice ve dnech 17. až 19. června 2002
     Usnesení č.612k uskutečnění státní návštěvy Jeho Veličenstva Akihita, císaře Japonska a Jejího Veličenstva císařovny Mičiko v České republice ve dnech 6. až 9. července 2002
     Usnesení č.613k návrhu na rozšíření stávajícího zastoupení České centrály cestovního ruchu v Belgickém království o samostatnou kancelář Czech European Centre (CEC)
     Usnesení č.614o prodeji cenných papírů z portfolia České konsolidační agentury
     Usnesení č.615o změně usnesení vlády z 12. června 1996 č. 332, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 132)
     Usnesení č.616o dalším postupu při dokončení finanční stabilizace společnosti ŠKODAEXPORT, a. s.
     Usnesení č.617o změně usnesení vlády ze 17. prosince 2001 č. 1342, o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti Transgas, a.s. a regionálních plynárenských distribučních společností
     Usnesení č.618 + Po rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti KORAMO, a. s., v držení Fondu národního majetku České republiky
     Usnesení č.619 + Po změně usnesení vlády z 9. července 2001 č. 685, k vyhodnocení postupu útlumu a likvidace dolů uhelného, rudného a uranového hornictví v letech 2000 a 2001 a návrh dalšího postupu útlumu od roku 2002
     Usnesení č.620 + Po rozhodnutí o privatizaci podle §10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách pře- vodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 193)
     Usnesení č.621 + Po uvolnění finančních prostředků z Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků
     Usnesení č.622o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, pro zajištění úhrady některých nákladů za zdravotní péči
     Usnesení č.623o zabezpečení letecké dopravy sportovních reprezentantů České republiky Armádou České republiky
     Usnesení č.624 + Po schválení změny příslušnosti hospodaření s majetkem státu
     Usnesení č.625o odvolání člena správní rady Českých drah
     Usnesení č.626o ustavení komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky staveb pozemních komunikací
     Usnesení č.627o změně závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2002, rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa a rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj
     Usnesení č.628 + Po změně usnesení vlády z 6. května 2002 č. 477, o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání regionálních elektroenergetických distribučních společností
     Usnesení č.629o vyslovení souhlasu s přistáním letadla a pobytem ozbrojených sil Egyptské arabské republiky na území České republiky za účelem výcviku
     Usnesení č.630o nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
     Usnesení č.631o změně usnesení vlády z 10. dubna 2002 č. 378, k návrhu na podpis a ratifikaci Tamperské úmluvy o poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce