Dokumenty vlády - 2002-06-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-06-19
     Záznam z jednání
     Záznam z jednání
     Usnesení č.633 o nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2003 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
     Usnesení č.633o nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2003 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
     Usnesení č.633-674 o nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2003 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
     Usnesení č.634 o nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy
     Usnesení č.634o nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy
     Usnesení č.635o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb.
     Usnesení č.636o nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
     Usnesení č.637o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 16. listopadu 2002 do 24. listopadu 2002
     Usnesení č.638o nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností
     Usnesení č.639 + Pk poslaneckému návrhu zákona o některých opatřeních souvisejících se spojením obcí Chrást, Malesice, Lhota a Plzeň (sněmovní tisk č. 1318)
     Usnesení č.640 + Pk návrhu změn Legislativních pravidel vlády
     Usnesení č.641ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/23 Prostředky státního rozpočtu určené na podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství a na podporu dalších aktivit
     Usnesení č.642 + Pk Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2003
     Usnesení č.643o zřízení Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti
     Usnesení č.644o zajištění Evropského roku osob se zdravotním postižením v České republice
     Usnesení č.645k návrhu rozdělení výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2003
     Usnesení č.646ke Zprávě o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2001
     Usnesení č.647k Informaci o plnění úkolů vyplývajících z Návrhu na vytvoření systémové ochrany státních hranic České republiky
     Usnesení č.648 + Pk Výroční zprávě Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 a Účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 2001
     Usnesení č.649k Výroční zprávě o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2001
     Usnesení č.650k Vyhodnocení přínosů Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2001
     Usnesení č.651k aktualizaci Národního programu zavedení systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Aktualizovaný program EMAS)
     Usnesení č.652k návrhu na sjednání Roční finanční dohody pro rok 2001 pro program SAPARD
     Usnesení č.653o dopadech vstupu České republiky do Evropské unie na celní orgány
     Usnesení č.654ke Druhé Zprávě o pokroku dosaženém při naplňování doporučení Společného zhodnocení politiky zaměstnanosti České republiky
     Usnesení č.655 + Pk návrhu oznámení podle článku 22 písm. b) Evropské úmluvy o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997
     Usnesení č.656k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
     Usnesení č.657k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Svazové republiky Jugoslávie o mezinárodních smlouvách uzavřených mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií k 31. prosinci 1992
     Usnesení č.658k návrhu na obeslání Konference k přístupu Evropského společenství za člena Evropské organizace pro spolupráci při zajišťování bezpečnosti leteckého provozu ( EUROCONTROL)
     Usnesení č.659souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy 56. Valného shromáždění Organizace spojených národů pana Han Seung-soo v České republice
     Usnesení č.660k oficiální návštěvě prezidenta Libanonské republiky Emila Lahúda s chotí v České republice
     Usnesení č.661k žádosti o převedení finančních prostředků na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí v roce 2002 z položky Výdaje na volby kapitoly Všeobecná pokladní správa do kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí
     Usnesení č.662o úhradě vkladů a příspěvků Ministerstvem vnitra mezinárodním organizacím
     Usnesení č.663k využití administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud okresními úřady a o změně usnesení vlády z 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje
     Usnesení č.664o zrušení státního podniku Zdravotnické zásobování s likvidací
     Usnesení č.665k návrhu smluvních vztahů a způsobu financování výstavby, údržby a provozu komunikace D 47 v úseku Lipník nad Bečvou - státní hranice s Polskou republikou
     Usnesení č.666o dalším postupu v privatizaci 51,1 % akcií společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., v držení Fondu národního majetku České republiky
     Usnesení č.667 + Po rozhodnutí o privatizaci podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 194)
     Usnesení č.668 + Po souhlasu s vývozem za účelem vystavení osmi movitých národních kulturních památek na výstavu „Praga Magica 1600“ do Francie a čtyřiceti čtyř movitých národních kulturních památek na výstavu „Střed Evropy okolo roku 1000“ na Slovensko
     Usnesení č.669o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. července 2002 do 30. září 2002
     Usnesení č.670o změně usnesení vlády z 22. dubna 2002 č. 419, k přípravě kampaně proti rasismu
     Usnesení č.671ke Zprávě o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2001 a Výroční zprávě Bezpečnostní informační služby za rok 2001
     Usnesení č.672ke Zprávě o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2001
     Usnesení č.673ke Zprávě o činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace za období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001
     Usnesení č.674k návrhu Statutu Úřadu pro zahraniční styky a informace