Dokumenty vlády - 2002-06-26

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-06-26
     Záznam z jednání
     Usnesení č.676o nařízení vlády o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami
     Usnesení č.677o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 47/1998 Sb., o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky
     Usnesení č.678o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.679k podnětu Rady vlády České republiky pro lidská práva ke zřízení kontrolního orgánu pro dohled nad zadržováním
     Usnesení č.680k podnětu Rady vlády České republiky pro lidská práva ke změně právní úpravy důvodů vazby u některých skupin osob a některých podmínek výkonu vazby
     Usnesení č.681k podnětu Rady vlády České republiky pro lidská práva ke změně právní úpravy institutu vyhošťovací vazby
     Usnesení č.682k Informaci o realizaci Rámcové smlouvy o poskytování služeb komunikační infrastruktury
     Usnesení č.683o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie
     Usnesení č.684 + 3Po Prováděcím pokynu k systému akreditací vzdělávacích programů, bloků nebo modulů povinného vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech, Statutu Akreditační komise Generálního ředitelství státní služby a o Jednacím řádu Akreditační komise Generálního ředitelství státní služby
     Usnesení č.685o programu podpory prodeje kvalitních výrobků
     Usnesení č.686o systému koordinace spolupráce resortu Ministerstva vnitra a zpravodajských služeb v souvislosti se zajišťováním bezpečnostních opatření summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Praze
     Usnesení č.687o projektech obnovy v rámci zapojení České republiky do procesu řešení důsledků kosovské krize, ospodářské stabilizace a obnovy jihovýchodní Evropy
     Usnesení č.688o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.689k informaci o dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka a o dalším postupu v této věci
     Usnesení č.690ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 31. května 2002
     Usnesení č.691k Protokolu z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980
     Usnesení č.692o úhradě vkladů a příspěvků Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy mezinárodním organizacímod roku 2002
     Usnesení č.693o jmenování přednosty Okresního úřadu Jihlava
     Usnesení č.694o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku pro České dráhy, s. o.
     Usnesení č.695 + 3Po zabezpečení přechodu zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů