Dokumenty vlády - 2002-08-28

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-08-28
     Záznam z jednání
     Usnesení č.813k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.814k návrhu zákona o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů)
     Usnesení č.815o nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování
     Usnesení č.816o účasti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., při řešení následků povodní v červenci a v srpnu 2002
     Usnesení č.817ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2001
     Usnesení č.818ke Zprávě o činnosti Státního fondu životního prostředí České republiky za rok 2001
     Usnesení č.819ke Zprávě o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za 2. čtvrtletí 2002
     Usnesení č.820o Předvstupním hospodářském programu
     Usnesení č.821ke Zprávě o stavu plnění úkolů v oblasti Hospodářská a sociální soudržnost za 1. pololetí 2002
     Usnesení č.822k metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
     Usnesení č.823k Páté periodické zprávě o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace
     Usnesení č.824o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, pro zajištění úhrady některých nákladů za zdravotní péči
     Usnesení č.825k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách
     Usnesení č.826k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí Organizace smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností, včetně postcertifikačních činností, vztahujících se k mezinárodním monitorovacím zařízením Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek
     Usnesení č.827k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě
     Usnesení č.828o zrušení některých usnesení vlády, týkajících se návrhů na sjednání některých dohod mezi vládou České republiky a vládou ránské islámské republiky
     Usnesení č.829o obeslání 46. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE)
     Usnesení č.830k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Polské republice ve dnech 4. a 5. září 2002
     Usnesení č.831k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Dánském království dne 9. září 2002
     Usnesení č.832k prodeji majetkového podílu České konsolidační agentury ve společnosti ŽĎAS, a.s.
     Usnesení č.833o kandidátech na jmenování za členy Kolegia na úseku ochrany utajovaných skutečností při Nejvyšším státním zastupitelství a o kandidátovi na jmenování předsedou tohoto kolegia
     Usnesení č.834o jmenování přednostů okresních úřadů Pelhřimov a Liberec
     Usnesení č.835o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.836k návrhu na sjednání Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na prodloužení období stanoveného článkem 8 (4) Protokolu 2 k Evropské dohodě
     Usnesení č.837o změně usnesení vlády z 5. srpna 2002 č. 758, o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Slovenské republice
     Usnesení č.838k žádosti Českého statistického úřadu o uvolnění finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa
     Usnesení č.839o postupu rozdělování finančních prostředků na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2002
     Usnesení č.840k možnosti použití finančních prostředků rozpočtovaných na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2002