Dokumenty vlády - 2002-09-18

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-09-18
     Záznam z jednání
     Usnesení č.879k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
     Usnesení č.880k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.881k návrhu zákona o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, o koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích a o změně zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.882k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb. a zákona č. 307/2000 Sb.
     Usnesení č.883k návrhu zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
     Usnesení č.884k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
     Usnesení č.885o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002, ve znění nařízení vlády č. 413/2002 Sb.
     Usnesení č.886o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
     Usnesení č.887ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/26 Dotace ze státního rozpočtu poskytované na zainvestování průmyslových zón
     Usnesení č.888ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/21 Majetek státu a investiční dotace poskytované ze státního rozpočtu zdravotnických zařízením
     Usnesení č.889ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/31 Hospodaření státních podniků Povodí s majetkem státu
     Usnesení č.890ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/37 Prostředky státního rozpočtu určené k vrácení spotřební daně z olejů, paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při výchově a obnově lesa
     Usnesení č.891ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/35 Finanční prostředky vynaložené na pořízení a technickou obnovu investičního majetku
     Usnesení č.892ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/30 Finanční prostředky na podporu kombinované dopravy
     Usnesení č.893ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/16 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí
     Usnesení č.894 + Pk návrhu změn Statutu Pozemkového fondu České republiky
     Usnesení č.895 + Po zajištění přípravy, přijímání a uplatňování technických předpisů a technických norem ve vztahu k zamezení neopodstatněným technickým překážkám mezinárodního obchodu
     Usnesení č.896o změně delegace vlády pro jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky
     Usnesení č.897o odvolání a jmenování zástupců České republiky v mezinárodních finančních organizacích a ke změně osoby Národního koordinátora pomoci Evropských společenství
     Usnesení č.898k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Dánském království dne 4. října 2002
     Usnesení č.899k Harmonogramu privatizace majetku státu, se kterým hospodaří České dráhy, s.o., na období do 31. prosince 2002
     Usnesení č.900o ustavení meziresortní komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k obchodní veřejné soutěži na výběr strategického partnera pro přípravu a realizaci projektu polyfunkční budovy na Vítězném náměstí pro Městskou část Praha 6
     Usnesení č.901k návrhu zákona, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní sprá- vy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony
     Usnesení č.902k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., a zákona č. 107/2002 Sb.
     Usnesení č.903k návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů
     Usnesení č.904o vyslovení souhlasu s přelety letadla ozbrojených sil Peruánské republiky přes území České republiky
     Usnesení č.905o prodloužení vyhlášeného stavu nebezpečí na území hlavního města Prahy
     Usnesení č.906 + Po vyjádření vlády k rozšíření návrhu a doplnění k ústavní stížnosti skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení části nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
     Usnesení č.907o změně usnesení vlády z 10. července 2002 č. 734, o postupu při zastupování České republiky před Arbitrážním soudem ve Švédském království, ve Stockholmu, ve věci pana Wiliama Nagela, občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
     Usnesení č.908o zajištění nezbytných finančních prostředků ve státním rozpočtu České republiky na rok 2002 pro rozpočtovou kapitolu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozpočtovou kapitolu Ministerstva dopravy a spojů
     Usnesení č.909 + Po Rozdělení finančních prostředků pro územní samosprávné celky a okresní úřady na úhradu dalších nákladů na záchranné a likvidační práce na odstranění škod po povodních a na výplatu mimořádných sociálních dávek