Dokumenty vlády - 2002-09-25

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-09-25
     Záznam z jednání
     Usnesení č.911k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.912k návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů prostřednictvím společnosti EUROFIMA
     Usnesení č.913k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.914k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.915k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
     Usnesení č.916k návrhu věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.917 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. (sněmovní tisk č. 28)
     Usnesení č.918 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 29)
     Usnesení č.919o nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2003
     Usnesení č.920o nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
     Usnesení č.921o nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji a o nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů
     Usnesení č.922o nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro vývoz drůbežího masa vyrobeného z jatečných kuřat a z jatečných krůt
     Usnesení č.923 + 2Po Plánu nelegislativních úkolů vlády na období do konce roku 2002 a o Přehledu námětů navržených výhledově pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2003
     Usnesení č.924ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. června do 31. srpna 2002
     Usnesení č.925o Strategii obnovy území části Karlovarského kraje, postižené mimořádnými záplavami v srpnu 2002
     Usnesení č.926o Strategii obnovy území části Libereckého kraje, postižené mimořádnými záplavami v srpnu 2002
     Usnesení č.927o Strategii obnovy území části Jihomoravského kraje, postižené mimořádnými záplavami v srpnu 2002
     Usnesení č.928 + Po Statutu Rady vlády České republiky - Investiční rady
     Usnesení č.929o finančním posílení realizace rozpočtu Programu obnovy venkova
     Usnesení č.930o dalším postupu jednání o přistoupení České republiky k Evropské unii
     Usnesení č.931k návrhu na uskutečnění návštěvy předsedy vlády a ministra obrany v Afghánistánu ve dnech 2. až 4. října 2002
     Usnesení č.932k uskutečnění státní návštěvy Jeho královské Výsosti Henriho, velkovévody lucemburského, a Její královské Výsosti Marie Teresy, velkovévodkyně lucemburské, v České republice ve dnech 8. až 10. října 2002
     Usnesení č.933 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.934o jmenování přednosty Okresního úřadu Praha - východ
     Usnesení č.935o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, předložených na plnění veřejné zakázky na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
     Usnesení č.936o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovení Průzkumné štoly na stavbě 513 Vestec - Lahovice Silničního okruhu kolem Prahy v roce 2002
     Usnesení č.937k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.938 + Pk senátnímu návrhu ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 50)
     Usnesení č.939o nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
     Usnesení č.940o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. října 2002 do 31. prosince 2002
     Usnesení č.941o rozdělení finančních prostředků podle určených priorit mezi resorty a územní samosprávné celky postižené povodní