Dokumenty vlády - 2002-10-02

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-10-02
     Záznam z jednání
     Usnesení č.942k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
     Usnesení č.943o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002
     Usnesení č.944k návrhu na uvolnění finančních prostředků z Fondu národního majetku České republiky pro Státní fond dopravní infrastruktury na odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2002
     Usnesení č.945k zajištění čerpání prostředků státního rozpočtu v kapitole 327 Ministerstvo dopravy a spojů v období říjen až prosinec 2002
     Usnesení č.946k uvolnění finančních prostředků pro poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků restrukturalizace zaměstnancům hutních společností
     Usnesení č.947k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. dubna 2002 do 30. června 2002
     Usnesení č.948k návrhu na sjednání Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v programu Společenství v oblasti podniků a podnikání, a zejména malých a středních podniků
     Usnesení č.949k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě
     Usnesení č.950o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády ve Francouzské republice
     Usnesení č.951o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Irsku
     Usnesení č.952o změnách ve složení Legislativní rady vlády
     Usnesení č.953o odvolání a jmenování členů a náhradníka Státní volební komise
     Usnesení č.954o stanovení výše odměny spojené s výkonem funkce člena výboru a člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
     Usnesení č.955o ustavení meziresortní komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k obchodní veřejné soutěži na dodávku vrtulníků pro integrovaný záchranný systém
     Usnesení č.956o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů obchodní veřejné soutěže na zhotovitele stavby Strahovský tunel stavba 2.A (MÚK Malovanka ) v roce 2002, zadávané hlavním městem Prahou
     Usnesení č.957kterým se schvaluje finanční podíl organizační složky státu na konání Mezinárodní konference OECD INES/PISA ve dnech 7. až 11. října 2002 v České republice z rozpočtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
     Usnesení č.958o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.959k návrhu na poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci náhrobku českého básníka Matěje Miloty Zdirada Poláka ve Vídeňském Novém Městě
     Usnesení č.960k návrhu na změnu ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky