Dokumenty vlády - 2002-10-14

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-10-14
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1000nabytí majetkové účasti - podílu komanditisty - v komanditních společnostech CZ CREDIT REAL, k.s., GALILEO REAL, k.s., ARTA REAL, k.s. Českou konsolidační agenturou
     Usnesení č.1001o nabytí Promissory Notes společností Sortos Holdings B.V. a Cabrice Holdings B.V. Českou konsolidační agenturou
     Usnesení č.1002o rozhodnutí o privatizaci podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 195)
     Usnesení č.1003o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou účelu použití prostředků závazného ukazatele státního rozpočtu
     Usnesení č.1004o poskytnutí finančního příspěvku Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj z rozpočtu kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí na rok 2002
     Usnesení č.1005k žádosti o zabezpečení letecké dopravy sportovní a kulturní reprezentace České republiky
     Usnesení č.1006o schválení Statutu a jmenování ředitele Ústavu pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod
     Usnesení č.1007o změně usnesení vlády z 25. září 2002 č. 921, o nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji a o nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů
     Usnesení č.1008o zrušení některých usnesení vlády
     Usnesení č.1009o zrušení a změnách usnesení vlády s úkoly stanovenými okresním úřadům ve vztahu k Ministerstvu práce a sociálních věcí
     Usnesení č.1010o změně usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, ve znění usnesení vlády ze dne 23. ledna 2002 č. 96, k převodu činností v oblasti vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a Úřadu vlády z působnosti Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra na Úřad vlády
     Usnesení č.1011o změně usnesení vlády ze dne 19. července 2000 č. 720, k návrhu podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků
     Usnesení č.1012k dodatku Předvstupního hospodářského programu
     Usnesení č.1013o mimořádném bezplatném poskytnutí zdrojů ze státních hmotných rezerv
     Usnesení č.1014o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády Svobodného státu Sasko Georga Milbradta v České republice
     Usnesení č.1015o zrušení rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti UNIPETROL, a.s. a uzavření dohody o ukončení smlouvy o koupi a prodeji akcií společnosti UNIPETROL, a.s. ze dne 12. února 2002
     Usnesení č.1016o změně usnesení vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 776, o privatizaci 51,1 % akcií společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. metodou přímého prodeje akcií vybranému nabyvateli
     Usnesení č.1017k návrhu na odvolání přednosty Okresního úřadu Tachov
     Usnesení č.1018o použití prostředků Pozemkového fondu České republiky a kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství na zmírnění škod způsobených povodní v roce 2002
     Usnesení č.983k návrhu zákona o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a o dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů
     Usnesení č.984k návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 2001 a neuhrazené části schodku státního rozpočtu za rok 2000
     Usnesení č.985k návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004
     Usnesení č.986k návrhu věcného záměru zákona o standardizaci veřejných služeb ve veřejné osobní dopravě
     Usnesení č.987k návrhu věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.988o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
     Usnesení č.989o nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj
     Usnesení č.990o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.991ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2002
     Usnesení č.992o Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2002 a o Výhledu legislativních prací vlády na léta 2003 až 2006
     Usnesení č.993k problému plošných neřízených výstupů metanu ve městě Orlová
     Usnesení č.994 + Pk Pravidlům pro zajištění spolupráce orgánů státní správy a samosprávy s orgány Policie České republiky při potírání extremistických hromadných akcí
     Usnesení č.995ke Zprávě o plnění doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT), která vyplynula z návštěvy zástupců výboru v České republice v roce 1997
     Usnesení č.996k návrhu na sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení a rozšíření turistických stezek protínajících státní hranice
     Usnesení č.997k návrhu na vyslovení souhlasu s přelety a přistáními letadel ozbrojených sil Egyptské arabské republiky na území České republiky za účelem výcviku a přepravy materiálu realizovanými do 31. prosince 2002
     Usnesení č.998o souhlasu s uskutečněním cesty předsedy vlády na setkání předsedů vlád kandidátských zemí s předsedou Evropské rady
     Usnesení č.999o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Paraguaye Josého Antonia Morena Rufinelliho s delegací v České republice