Dokumenty vlády - 2002-11-06

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-11-06
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1071k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1072k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1073k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb.
     Usnesení č.1074k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
     Usnesení č.1075k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1076o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1077o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
     Usnesení č.1078o nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2001
     Usnesení č.1079 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 81)
     Usnesení č.1080 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (sněmovní tisk č. 85)
     Usnesení č.1081 + Pk návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2003
     Usnesení č.1082o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1083o Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2003
     Usnesení č.1084 + Po změně usnesení vlády z 5. června 2002 č. 569, o Způsobu převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2003
     Usnesení č.1085 + 3Po zvýšení příspěvku krajům na výkon státní správy v přenesené působnosti
     Usnesení č.1086ke Zprávě o činnosti systému Českého úřadu bezpečnosti práce za rok 2001
     Usnesení č.1087ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. září do 30. září 2002
     Usnesení č.1088o Systému stanovování jazykových kvalifikačních požadavků (předpokladů) u vybraného okruhu míst ve správních úřadech a prokazování jazykové kvalifikace
     Usnesení č.1089k návrhu na doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002
     Usnesení č.1090k návrhu na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
     Usnesení č.1091o odvolání a jmenování zástupce vlády v Konventu a o odvolání jeho alternáta
     Usnesení č.1092o jmenování předsedy a členů české části Mezivládní komise pro obchodně ekonomickou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací
     Usnesení č.1093o odvolání a jmenování zástupců státu ve Správní radě Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
     Usnesení č.1094 + Po jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny
     Usnesení č.1095o jmenování předsedkyně a místopředsedy Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
     Usnesení č.1096o pověření členů řídícího výboru akciové společnosti České dráhy a o jmenování předsedy a místopředsedy tohoto výboru
     Usnesení č.1097k Informaci o posílení ochrany objektů ústředních orgánů státní správy a samosprávy na území hlavního města Prahy v souvislosti s konáním summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Praze
     Usnesení č.1098k účasti České republiky na policejní misi Evropské unie v Bosně a Hercegovině