Dokumenty vlády - 2002-11-13

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-11-13
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1099k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1100k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů
     Usnesení č.1101k návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu některých zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských povoláních)
     Usnesení č.1102k návrhu zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých dalších zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
     Usnesení č.1103k návrhu zákona o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin (určených k obnově lesa a zalesňování) do oběhu, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
     Usnesení č.1104k poslaneckému návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb. a č. 448/2001 Sb. (sněmovní tisk č. 95)
     Usnesení č.1105k poslaneckému návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb. a č. 448/2001 Sb. (sněmovní tisk č. 90)
     Usnesení č.1106k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 89)
     Usnesení č.1107k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 92)
     Usnesení č.1108k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 91)
     Usnesení č.1109k Situační zprávě o hodnocení jaderné bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín
     Usnesení č.1110k Bilanční zprávě o plnění úkolů vyplývajících z Národní strategie protidrogové politiky na období 2001 - 2004
     Usnesení č.1111ke Zprávě o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2001
     Usnesení č.1112ke Zprávě o dosavadní aplikaci Koncepce integrace romské komunity v oblasti školství 2002
     Usnesení č.1113k Analýze možností zintenzivnění a zefektivnění práce v zájmu předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků prostřednictvím k tomu určené agentury
     Usnesení č.1114k Pololetní informaci o činnosti zmocněnců vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací severozápadních Čech a Moravskoslezského kraje
     Usnesení č.1115k návrhu definitivního řešení ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
     Usnesení č.1116ke Zprávě o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za III. čtvrtletí 2002
     Usnesení č.1117k Analýze stavu průmyslu a stavebnictví České republiky a jejich perspektivách v souvislosti se vstupem do Evropské unie
     Usnesení č.1118k Návrhu negociační pozice České republiky pro jednání v rámci nového pracovního programu Světové obchodní organizace
     Usnesení č.1119k návrhu na podpis Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi a Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky, doplňujících Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
     Usnesení č.1120k návrhu na schválení Dohody mezi Českou republikou a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
     Usnesení č.1121k návrhu na obeslání osmého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva)
     Usnesení č.1122o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády v Bruselu
     Usnesení č.1123 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.1124o jmenování členů - představitelů veřejnosti Rady vlády České republiky pro lidská práva a jejich stálých zástupců
     Usnesení č.1125o jmenování člena Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva a jeho náhradnice za Českou republiku
     Usnesení č.1126k návrhu na jmenování generálního inspektora Drážní inspekce
     Usnesení č.1127k návrhu na jmenování přednostů okresních úřadů Tábor, Plzeň - jih, Karviná, Mladá Boleslav, Náchod, Hradec Králové a Brno - venkov
     Usnesení č.1128o změně usnesení vlády z 24. července 2002 č. 740, o pověření členů vlády koordinační a informační funkcí vůči některým ústředním orgánům státní správy, v jejichž čele není člen vlády a vůči Bezpečnostní informační službě
     Usnesení č.1129o zrušení a změnách usnesení vlády s úkoly stanovenými okresním úřadům ve vztahu k Ministerstvu zemědělství
     Usnesení č.1130k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1131o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1132k návrhu na doplnění správní rady Českých drah
     Usnesení č.1133o souhlasu s účastí předsedy vlády na schůzce předsedů vlád České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska ve Varšavě
     Usnesení č.1134k Návrhu na vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s pobytem ozbrojených sil Spojených států amerických na území České republiky za účelem posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze
     Usnesení č.1135k materiálu „Pražský summit - informace o obsahu a programu vrcholných zasedání NATO a Rady euroatlantického partnerství (EAPC)“
     Usnesení č.1136o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1137ke Změnám v systému velení a řízení vzdušných sil pro případ situace podle konceptu RENEGADE
     Usnesení č.1138k návrhu na sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v Akčním programu Společenství pro podporu nevládních organizací činných hlavně v oblasti ochrany životního prostředí
     Usnesení č.1139o změně usnesení vlády z 19. června 2002 č. 652, k návrhu na sjednání Roční finanční dohody pro rok 2001 pro program SAPARD
     Usnesení č.1140ke Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky
     Usnesení č.1142k situační zprávě o stavu realizace projektu dálnice D 47