Dokumenty vlády - 2002-11-25

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-11-25
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1171o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1172 + Pk návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 99)
     Usnesení č.1173 + Pk návrhu dalšího postupu v privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti UNIPETROL, a.s.
     Usnesení č.1174ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. října do 31. října 2002
     Usnesení č.1175k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně článku 38 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
     Usnesení č.1176k návrhu na schválení Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
     Usnesení č.1177k návrhu na ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
     Usnesení č.1178o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády ve Slovenské republice
     Usnesení č.1179o souhlasu s účastí předsedy vlády na neformálním summitu předsedů vlád zemí V4 ve Slovenské republice
     Usnesení č.1180o souhlasu s účastí delegace České republiky na mezinárodní konferenci ke koordinovanému postupu středoevropských zemí při ochraně proti přírodním katastrofám
     Usnesení č.1181o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Polské republice
     Usnesení č.1182příspěvku České republiky do Globálního fondu životního prostředí (Global Environment Facility - GEF) - 3. doplnění zdrojů
     Usnesení č.1183k úhradě vkladů a příspěvků Ministerstva životního prostředí mezinárodním organizacím v roce 2002
     Usnesení č.1184k úhradě vkladů a příspěvků Ministerstva průmyslu a obchodu mezinárodním organizacím od roku 2002
     Usnesení č.1185o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1186o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1187k návrhu na jmenování přednostů okresních úřadů Chrudim a Tachov
     Usnesení č.1188k návrhu na sjednání obecné Smlouvy ISDA a jejího Dodatku mezi Ministerstvem financí a zahraniční bankou
     Usnesení č.1189k Informaci o čerpání finančních prostředků z rezervy ve výši 3 mld. Kč, určené na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2002
     Usnesení č.1190o zajištění finančních prostředků pro úhradu nákladů na zabezpečení zdravotní péče podle § 88 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v roce 2002 a o změně usnesení vlády z 9. ledna 2002 č. 23, o zabezpečení azylantů v roce 2002