Dokumenty vlády - 2002-12-02

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-12-02
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1192o nařízení vlády o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník)
     Usnesení č.1193o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1194o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1195o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1196 + Pk návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 107)
     Usnesení č.1197 + Pk návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 217/2002 Sb. (sněmovní tisk č. 108)
     Usnesení č.1198 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 109)
     Usnesení č.1199k přípravě správních úřadů na zavedení systemizace a organizačního uspořádání těchto úřadů podle zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
     Usnesení č.1200k Informaci o implementaci služebního zákona v roce 2002 a 2003
     Usnesení č.1201o potvrzení statutu, volebního řádu a příspěvkového řádu Agrární komory České republiky
     Usnesení č.1202ke Zprávě o připravenosti České republiky k převzetí schengenského acquis
     Usnesení č.1203k návrhu na sjednání Dohody o přístupu Chorvatské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
     Usnesení č.1204k návrhu na sjednání Dodatkového protokolu č. 12 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
     Usnesení č.1205k návrhu na sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v programu Společenství na podporu energetické efektivity (SAVE) (1998 - 2002)
     Usnesení č.1206o obeslání 6. zasedání Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
     Usnesení č.1207o opatřeních k podpisu některých dohod, týkajících se letecké dopravy
     Usnesení č.1208 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.1209o jmenování členů správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty a o ustanovení předsedy této rady
     Usnesení č.1210o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů obchodní veřejné soutěže na zhotovitele stavby Vysočanská radiála v roce 2002
     Usnesení č.1211 + Po stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2002
     Usnesení č.1212 + Po stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2002
     Usnesení č.1213o prodeji vybraných cenných papírů České konsolidační agentury
     Usnesení č.1214k návrhu na výpověď Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o činnosti kulturních a informačních středisek (Praha, 10. prosince 1982)
     Usnesení č.1215 + Po obeslání XIX. Diplomatické konference Haagské konference mezinárodního práva soukromého
     Usnesení č.1216 + 3Po řešení problematiky programových licencí, datových sad a komunikačních sítí okresních úřadů v souvislosti s ukončením jejich činnosti ke dni 31. prosince 2002
     Usnesení č.1217 + 5Po řešení problematiky součástí okresních úřadů
     Usnesení č.1218o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1219o návrhu na jmenování do hodnosti brigádního generála a na propůjčení hodnosti generálporučíka
     Usnesení č.1220o použití prostředků na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2002
     Usnesení č.1221o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1222o zrušení rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s.