Dokumenty vlády - 2002-12-09

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-12-09
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1225o souhlasu s vystavením tří movitých národních kulturních památek v zahraničí v prodlouženém termínu
     Usnesení č.1225k návrhu zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
     Usnesení č.1226o nařízeních vlády, kterými se provádí zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1227 + Pk poslaneckému návrhu ústavního zákona o rozpočtové kázni České republiky (sněmovní tisk č. 115)
     Usnesení č.1228 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 114)
     Usnesení č.1229 + Pk Harmonogramu novelizace Bezpečnostní strategie České republiky
     Usnesení č.1230 + Pk návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2003
     Usnesení č.1231ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/25 Finanční prostředky na rekonstrukce a modernizace železničních tratí
     Usnesení č.1232kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/01 Rekonstrukce a dostavba areálu Na Míčánkách
     Usnesení č.1233o vyvedení ZVI a.s. z ekonomicky spjaté skupiny Trustfin a prodej majetkových podílů
     Usnesení č.1234o nových programech Sektorového operačního programu Průmysl, navrhovaných k zahájení v roce 2003
     Usnesení č.1235k Návrhu dalšího postupu jednání o přistoupení České republiky k Evropské unii ke kapitole 9 Dopravní politika
     Usnesení č.1236k Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod
     Usnesení č.1237k účasti České republiky v programu Evropské unie Motivační opatření Společenství na poli zaměstnanosti
     Usnesení č.1238k účasti České republiky v programu Evropské unie Program spojený s rámcovou strategií Společenství k rovnosti mužů a žen
     Usnesení č.1239k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků
     Usnesení č.1240o souhlasu s účastí předsedy vlády, místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí a ministra zemědělství na setkání představitelů kandidátských zemí se členy Evropské rady v Kodani
     Usnesení č.1241k Informaci o nasazení 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany v rámci protiteroristické operace „Trvalá svoboda“
     Usnesení č.1242k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2003
     Usnesení č.1243o vyslovení souhlasu s přeletem letadla ozbrojených sil Státu Izrael přes území České republiky
     Usnesení č.1244o poskytnutí finančního příspěvku Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj na Kvantitativní model klasifikace teritoriálních rizik
     Usnesení č.1245o rozhodnutí o privatizaci podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 196)
     Usnesení č.1246ke stavu a potřebám pro zabezpečení dalšího postupu reformy veřejné správy v souvislosti s povodněmi v srpnu 2002
     Usnesení č.1247 + Po změně usnesení vlády ze dne 26. června 2002 č. 695, o zabezpečení přechodu zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
     Usnesení č.1248k návrhu na jmenování přednostů okresních úřadů Chomutov, Mělník a Most
     Usnesení č.1249o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, předložených na plnění veřejné zakázky na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti SPOLANA a.s., lokalita Stará amalgámová elektrolýza
     Usnesení č.1250o změně usnesení vlády ze dne 10. července 2002 č. 726, o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, předložených na plnění veřejné zakázky na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
     Usnesení č.1251k problematice postoupení pohledávek železničních opravárenských subjektů za Českými dráhami České konsolidační agentuře za úplatu
     Usnesení č.1252k účasti prezidenta republiky Václava Havla na zasedání Evropské rady v Kodani
     Usnesení č.1253k návrhu na prodej aktiv České konsolidační agentury ve skupině ŠKODA HOLDING strategickému investorovi
     Usnesení č.1254o změně účelu použití vládní rozpočtové rezervy na rok 2002
     Usnesení č.1255 + Po souhlasu s vystavením tří movitých národních kulturních památek v zahraničí v prodlouženém termínu
     Usnesení č.1256o nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro vývoz selat a jatečných prasat a z nich vyrobeného vepřového masa
     Usnesení č.1257k návrhu na sjednání Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími o přidružení České republiky k Šestému rámcovému programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti přispívajícímu k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a inovacím (2002-2006) a Šestému rámcovému programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro jaderný výzkum a výcvikové činnosti také přispívajícímu k vytvoření Evropského výzkumného prostoru (2002-2006) a k návrhu Deklarace České republiky o zpřístupnění Národního programu výzkumu subjektům z Evropského společenství
     Usnesení č.1258 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 139)
     Usnesení č.1259o změně usnesení vlády z 20. února 2002 č. 164, k návrhu věcného záměru zákona o standardizaci vybraných veřejných služeb
     Usnesení č.1260k návrhu na sjednání Dohody o implementaci Rozhodnutí Komise, jímž se z Fondu solidarity Evropské unie poskytuje grant k financování nouzových opatření