Dokumenty vlády - 2002-12-16

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-12-16
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1261k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1262k návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003
     Usnesení č.1263o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 459/2001 Sb., o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Spojených států amerických
     Usnesení č.1264o návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1265o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1266o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1267o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1268o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, ve znění nařízení vlády č. 85/1993 Sb.
     Usnesení č.1269o nařízení vlády o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
     Usnesení č.1270o nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury
     Usnesení č.1271 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. (sněmovní tisk č. 148)
     Usnesení č.1272o Národním rozvojovém plánu na léta 2004 až 2006
     Usnesení č.1273ke Zprávě o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2001
     Usnesení č.1274o Strategii obnovy území hlavního města Prahy, postiženého mimořádnými záplavami v srpnu 2002
     Usnesení č.1275ke zprávě o výsledcích jednání mezi státem a společností Housing Construction (CZ), a. s., ve věci projektu dálnice D47
     Usnesení č.1276k problematice postoupení pohledávek Českých drah za subjekty v konkurzu České konsolidační agentuře za úplatu
     Usnesení č.1277o postoupení pohledávek České konsolidační agentury za společností KORADO, a.s. a prodej majetkové účasti České konsolidační agentury v této společnosti
     Usnesení č.1278o nabytí obchodního podílu v První česko-ruské bance, s.r.o., od společnosti První investiční společnost, a.s., Českou konsolidační agenturou
     Usnesení č.1279 + Po zhodnocení zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2003 a k návrhu zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2003
     Usnesení č.1280o projektech obnovy v rámci zapojení České republiky do procesu řešení důsledků kosovské krize, hospodářské stabilizace a obnovy jihovýchodní Evropy
     Usnesení č.1281k návrhu na sjednání Rozhodnutí č. 1/2002 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou, týkající se nových zemědělských koncesí
     Usnesení č.1282k Informaci o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území České republiky za rok 2001
     Usnesení č.1283k návrhu na přístup České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra
     Usnesení č.1284k návrhu na sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky na Víceletém programu Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti v informační společnosti (eContent)
     Usnesení č.1285 + Pk návrhu na ratifikaci Úmluvy o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
     Usnesení č.1286k průběhu a výsledkům Světového summitu o udržitelném rozvoji
     Usnesení č.1287k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. července do 30. září 2002
     Usnesení č.1288o souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2003
     Usnesení č.1289 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 197)
     Usnesení č.1290o dislokačních změnách nezbytných pro zajištění činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - sekce Územní pracoviště Brno- a o umožnění rekonstrukce sídla Nejvyššího správního soudu
     Usnesení č.1291o zrušení Rady vlády České republiky pro státní informační politiku
     Usnesení č.1292o návrhu na udělení Medaile Za hrdinství
     Usnesení č.1293o odvolání přednostů okresních úřadů
     Usnesení č.1294k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o obchodu s některými ocelářskými výrobky
     Usnesení č.1295o nařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků původem z Ukrajiny, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě neautomatické licence, a kterým se mění nařízení vlády č. 272/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republiky
     Usnesení č.1296o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1297o pověření činností v řídícím výboru akciové společnosti České dráhy
     Usnesení č.1298k Informaci o plnění úkolů uvedených v Souhrnu zbývajících úkolů České republiky pro vstup do Evropské unie a o jeho další aktualizaci
     Usnesení č.1299o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 461/2001 Sb., o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Nového Zélandu
     Usnesení č.1300k návrhu na sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky na programu Společenství v oblasti elektronické výměny dat mezi veřejnými správami (IDA)
     Usnesení č.1301k návrhu na podpis Smlouvy o rámcovém úvěru mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou na projekt odstraňování povodňových škod z roku 2002
     Usnesení č.1302k uskutečnění oficiální návštěvy vedoucího Kanceláře prezidenta republiky pana Iva Mathé v Brazilské federativní republice
     Usnesení č.1303k Informaci o čerpání finančních prostředků z rezervy ve výši 3 mld. Kč, určené na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2002, stav k 10. prosinci 2002
     Usnesení č.1304o zabezpečení realizace bodu 14. čl. CXVII části 117 zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
     Usnesení č.1305o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku vybrané stavby
     Usnesení č.1306 + Pk vytvoření resortních podkladů ke komunikaci výsledků jednání o vstupu České republiky do Evropské unie
     Usnesení č.1307o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2002 Sb., o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení