Dokumenty vlády - 2003-01-08

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-01-08
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1k návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000
     Usnesení č.10ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. listopadu do 30. listopadu 2002
     Usnesení č.11k přehledu vybraných problémů k prioritnímu řešení, které byly identifikovány v průběhu řešení krizové situace vzniklé v důsledku povodní v srpnu 2002
     Usnesení č.12k Souhrnné strategii obnovy území postiženého povodněmi
     Usnesení č.13k návrhu postupu pro zabezpečení souladu mezinárodněprávních závazků České republiky se závazky vyplývajícími z jejího členství v Evropské unii
     Usnesení č.14k návrhu Operačního programu Doprava
     Usnesení č.15k aktualizovanému Implementačnímu plánu pro oblast Životní prostředí
     Usnesení č.16o projektech obnovy v rámci zapojení České republiky do procesu řešení důsledků kosovské krize, hospodářské stabilizace a obnovy jihovýchodní Evropy
     Usnesení č.17k Informaci o možnostech účasti nestátních neziskových organizací na procesu integrace České republiky do Evropské unie
     Usnesení č.18 + Po změně usnesení vlády ze dne 10. října 2001 č. 1025, o návrhu na rozdělení zbývajících finančních prostředků, vyčleněných pro Nadační investiční fond ve druhé etapě, a k Hodnotící informaci o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v I. etapě
     Usnesení č.19k Informaci o nasazení 6. polní nemocnice v Afghánistánu v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF
     Usnesení č.2k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony
     Usnesení č.20k návrhu na přístup České republiky k Úmluvě o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954
     Usnesení č.21k návrhu na ratifikaci Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě zakládajícího systém kolektivních stížností
     Usnesení č.22k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách
     Usnesení č.23k návrhu na sjednání Rozhodnutí č. ..../2002 Rady přidružení Česká republika - EU ze dne ..... o prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od data vstupu tohoto Rozhodnutí v platnost do data vstupu České republiky do Evropské unie
     Usnesení č.24k účasti České republiky na 13. doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj
     Usnesení č.25ke Zprávě o zapojení České republiky do mezinárodní organizace Euro NATO Training Engineer Centre a úhradě příspěvků České republiky vyplývající z členství
     Usnesení č.26o souhlasu s uskutečněním návštěvy předsedy Konventu Valéry Giscarda d‘Estainga v České republice
     Usnesení č.27o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo
     Usnesení č.28k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Havla ve Spolkové republice Německo
     Usnesení č.29 + Pk realizaci generálních oprav, nálezových oprav, revizí a modernizace speciální vojenské techniky strategického charakteru
     Usnesení č.3o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
     Usnesení č.30k dislokačním změnám nezbytným pro zajištění činnosti některých orgánů ústřední státní správy
     Usnesení č.31ke Zprávě o postupu prací na investiční akci Rekonstrukce a dostavba justičního areálu Na Míčánkách
     Usnesení č.32o změně usnesení vlády ze dne 14. října 2002 č. 1013, o mimořádném bezplatném poskytnutí zdrojů ze státních hmotných rezerv
     Usnesení č.33 + Po změně usnesení vlády z 20. února 2002 č. 174, k postupu před udělováním výjimek z ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) zákona č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.34k návrhu na volbu členů Presidia Pozemkového fondu České republiky
     Usnesení č.35o jmenování alternáta zástupce vlády v Konventu k budoucnosti Evropy
     Usnesení č.36k návrhu na jmenování rektorů veřejných vysokých škol
     Usnesení č.37k odvolání a jmenování zmocněnce vlády pro přípravu a uspořádání Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004 v České republice
     Usnesení č.38o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku stavby, připravovanou městem Česká Lípa
     Usnesení č.39o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění nařízení vlády č. 296/2002 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.
     Usnesení č.4 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 152)
     Usnesení č.40o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů
     Usnesení č.41o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. března 2003
     Usnesení č.45k rozhodnutí přezkumného rozhodčího senátu ze dne 16. prosince 2002, kterým se potvrzuje částečný rozhodčí nález ze dne 25. června 2002 a na základě kterého bylo České republice uloženo zaplatit společnosti Diag Human, a. s. částku 326 608 334 Kč
     Usnesení č.5 + Pk poslaneckému návrhu zákona, o ochraně nájmu bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 150)
     Usnesení č.6 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 151)
     Usnesení č.7 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (sněmovní tisk č. 153)
     Usnesení č.8o Plánu legislativních prací vlády na rok 2003
     Usnesení č.9 + 2Po Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2003 a výhledu na 2. pololetí 2003