Dokumenty vlády - 2003-01-13

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-01-13
     Záznam z jednání
     Usnesení č.46k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.47k návrhu zákona o Antarktidě
     Usnesení č.48o nařízení vlády o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách
     Usnesení č.49 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen (sněmovní tisk č. 158)
     Usnesení č.50 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (sněmovní tisk č. 161)
     Usnesení č.51 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 162)
     Usnesení č.52o Prognóze vývoje lidských zdrojů v České republice z hlediska zabezpečení obrany státu na léta 2003 až 2013
     Usnesení č.53o Národním lesnickém programu
     Usnesení č.54k Informaci o zajištění strategie bezpečnosti potravin v České republice v roce 2002
     Usnesení č.55 + Pk účinnosti Koncepce integrace cizinců na území České republiky a další rozvoj této koncepce po vstupu České republiky do Evropské unie
     Usnesení č.56k postupu plnění usnesení vlády z 19.června 2002 č. 653, o dopadech vstupu České republiky do Evropské unie na celní orgány
     Usnesení č.57k Projektu modernizace Předpovědní a výstražné služby Českého hydrometeorologického ústavu
     Usnesení č.58ke Zprávě o výsledku kontroly užívání počítačových programů ve státní správě
     Usnesení č.59 + Po Postupu systémového řešení pohledávek, vyplývajících z úvěrů na trvale se obracející zásoby (TOZ), jejichž výše přesáhla k 30. září 2001 částku 380 tis. Kč
     Usnesení č.60o postoupení pohledávek České konsolidační agentury za společností Tusculum a. s., strategickému investorovi
     Usnesení č.61 + Pk vyrozumění Veřejného ochránce práv podle zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve věci Stojkovič
     Usnesení č.62o postupu pro jednání delegace České republiky o smlouvě o přistoupení k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru
     Usnesení č.63 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.64k bezúplatným převodům nemovitostí ve správě Fondu dětí a mládeže „v likvidaci“
     Usnesení č.65 + Po metodě privatizace majetkové účasti státu na podnikání společnosti UNIPETROL, a.s.
     Usnesení č.66o opatřeních souvisejících se situací týkající se Irácké republiky
     Usnesení č.67qqqqqqqqqqqqqqq