Dokumenty vlády - 2003-01-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-01-22
     Záznam z jednání
     Usnesení č.100k návrhu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
     Usnesení č.101k Analýze možnosti zrušení ustanovení upravujících odměňování státních zaměstnanců, čekatelů a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech ve služebním zákoně
     Usnesení č.102k Informaci o usnesení Senátu a Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu opatření souvisejících se situací týkající se Irácké republiky
     Usnesení č.68k návrhu zákona o provedení referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)
     Usnesení č.69k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.70k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
     Usnesení č.71k návrhu zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
     Usnesení č.72k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.73k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
     Usnesení č.74k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.75k návrhu zákona o uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
     Usnesení č.76k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.77o nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
     Usnesení č.78o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu
     Usnesení č.79k návrhu Společného regionálního operačního programu
     Usnesení č.80k návrhu Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
     Usnesení č.81k návrhu Operačního programu Průmysl a podnikání
     Usnesení č.82k návrhu Operačního programu Životní prostředí
     Usnesení č.83k návrhu Operačního programu Cestovní ruch a lázeňství
     Usnesení č.84k návrhu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu NUTS 2 hl. m. Praha na období 2004 - 2006
     Usnesení č.85k Národní strategii pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám
     Usnesení č.86 + 2Po zabezpečení integrace azylantů v roce 2003
     Usnesení č.87o Koncepci účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003 - 2008 (koncepce rozvoje muzejnictví)
     Usnesení č.88ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. prosince do 31. prosince 2002
     Usnesení č.89k návrhu na sjednání změny Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o zrušení vízové povinnosti
     Usnesení č.90 + Pk návrhu na obeslání 22. zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) / Globálního fóra ministrů životního prostředí
     Usnesení č.91k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Havla ve Slovenské republice
     Usnesení č.92o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády Irska Bertie Aherna v České republice
     Usnesení č.93o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Maďarské republice
     Usnesení č.94o souhlasu s uskutečněním návštěvy ministra zahraničních věcí Ukrajiny Anatolije M. Zlenka v České republice
     Usnesení č.95k Souhrnné zprávě o ukončení částečné pyrotechnické asanace bývalého vojenského újezdu Ralsko se zhodnocením dosaženého stupně bezpečnosti a pyrotechnické zátěže a návrh dalšího postupu týkajícího se problematiky Libereckého kraje obsažené v materiálu předloženém Radou Libereckého kraje - řešení pyrotechnické očisty území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko
     Usnesení č.96 + Po zrušení usnesení vlády s úkoly stanovenými okresním úřadům
     Usnesení č.97o návrhu na jmenování do hodnosti generálmajora
     Usnesení č.98o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na provedení demolice staveb a objektů v průmyslové zóně Triangle - Žatec
     Usnesení č.99k návrhu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Praha