Dokumenty vlády - 2003-01-29

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-01-29
     Záznam z jednání
     Usnesení č.105k návrhu zákona správní řád
     Usnesení č.106k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
     Usnesení č.107k návrhu zákona o dočasné ochraně cizinců a k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.108k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.109k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
     Usnesení č.110k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., (zákon o zbraních)
     Usnesení č.111k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)
     Usnesení č.112k návrhu zákona o válečných hrobech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
     Usnesení č.113o nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
     Usnesení č.114o nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
     Usnesení č.115o nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení
     Usnesení č.116k žádosti Garančního fondu obchodníků s cennými papíry o návratnou finanční výpomoc státu
     Usnesení č.117o stanovení výše příspěvku obcím k částečné úhradě nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením pro rok 2003
     Usnesení č.118k Informaci o plnění úkolů z usnesení vlády z 10. října 2001 č.1029, k Současnému stavu plnění úkolů z usnesení vlády z 28. června 1999 č. 672, k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému
     Usnesení č.119ke Strategii vybudování administrativní kapacity pro zabezpečení funkčnosti implementačního systému pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie
     Usnesení č.120k výsledkům a závěrům šetření dovozů splétaných lanek, lan a kabelů do České republiky
     Usnesení č.121k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu
     Usnesení č.122k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Svazové republiky Jugoslávie pana Gorana Svilanoviče v České republice ve dnech 5. a 6. února 2003
     Usnesení č.123 + 2Po zřízení Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
     Usnesení č.124o odvolání a jmenování člena Státní volební komise
     Usnesení č.125o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovení vybrané stavby
     Usnesení č.126o nařízení vlády o stanovení prozatímního ochranného opatření na dovoz dusičnanu amonného do České republiky
     Usnesení č.127o stanovisku k žádosti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu k přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtové kapitoly Nejvyššího kontrolního úřadu
     Usnesení č.128 + Pk výsledku jednání s představiteli společnosti Tara Aerospace, a.s., o dopracování nabídky do formy návrhu kupní smlouvy na přímý prodej části majetku organizační složky státu PRIVUM Lysá nad Labem - Letiště Boží Dar
     Usnesení č.129k uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta Polské republiky pana Aleksandra Kwaniewského a spolkového prezidenta Rakouské republiky pana Thomase Klestila v České republice dne 28. ledna 2003
     Usnesení č.130o odměňování příslušníků bezpečnostních sborů
     Usnesení č.131o změně usnesení vlády z 22. ledna 2003 č. 101, k Analýze možnosti zrušení ustanovení upravujících odměňování státních zaměstnanců, čekatelů a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech ve služebním zákoně