Dokumenty vlády - 2003-02-12

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-02-12
     Záznam z jednání
     Usnesení č.145k poslaneckému návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb. (sněmovní tisk č. 172)
     Usnesení č.146k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb.
     Usnesení č.147o nařízení vlády o stanovení ochranného opatření na dovoz některých hutních výrobků do České republiky
     Usnesení č.148k Detailnímu prováděcímu plánu komunikační strategie vlády České republiky v období před referendem České republiky o vstupu do Evropské unie
     Usnesení č.149o změně počtu operačních programů pro využívání strukturálních fondů
     Usnesení č.150k návrhu na schválení programu výzkumu a vývoje „Program podpory začínajících pracovníků výzkumu a vývoje (LZ)“
     Usnesení č.151ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/02 Daň z přidané hodnoty
     Usnesení č.152ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/27 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zajištění činnosti integrovaného záchranného systému
     Usnesení č.153ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/06 Finanční prostředky státního rozpočtu určené na pořízení a technickou obnovu sídel krajů
     Usnesení č.154ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/03 Hospodaření Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky s finančními prostředky vybíranými na základě zákona na zdravotní pojištění a s prostředky státního rozpočtu
     Usnesení č.155ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/07 Prostředky státního rozpočtu na činnost pedagogických center
     Usnesení č.156k Situační zprávě o hodnocení jaderné bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín 4. čtvrtletí 2002
     Usnesení č.157k prodeji vybraných cenných papírů České konsolidační agentury
     Usnesení č.158o vyhodnocení průběhu Projektu zajištění oficiálních překladů právních předpisů Evropských společenství a čerpání výdajů ze státního rozpočtu a z prostředků Phare na Projekt - oblast technických předpisů, za rok 2002
     Usnesení č.159kterým se mění usnesení vlády ze dne 9. července 2001 č. 696, k návrhu koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v České republice
     Usnesení č.160k Informaci o opatřeních týkajících se ratifikace Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu
     Usnesení č.161k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
     Usnesení č.162o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Polské republiky W. Cimoszewicze v České republice
     Usnesení č.163k úhradě pravidelných ročních členských příspěvků mezinárodním organizacím Kanceláří veřejného ochránce práv
     Usnesení č.164k návrhu úpravy Statutu Bezpečnostní rady státu a statutů jejích pracovních orgánů, včetně Ústředního krizového štábu
     Usnesení č.165o změně ve složení Rady vlády pro národnostní menšiny
     Usnesení č.166k informaci o přijatých opatřeních k zajištění stability v resortu zemědělství
     Usnesení č.167k informaci o stavu přípravy Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004 v České republice
     Usnesení č.168o souhlasu s účastí předsedy vlády na setkání předsedů vlád 13 kandidátských zemí Evropské unie s řeckým předsednictvím dne 18. února 2003 v Bruselu po mimořádném zasedání Evropské rady k problematice Iráku