Dokumenty vlády - 2003-02-17

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-02-17
     Záznam z jednání
     Usnesení č.170k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
     Usnesení č.171o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
     Usnesení č.172k Návrhům zdokonalení podnikatelského a investičního prostředí
     Usnesení č.173k návrhu dalšího postupu ohledně majetkové účasti státu na podnikání společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.
     Usnesení č.174 + Pke Zprávě o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za IV. čtvrtletí 2002
     Usnesení č.175k návrhu na sjednání Protokolu o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na výsledky jednání mezi stranami o nových vzájemných zemědělských koncesích
     Usnesení č.176k návrhu na sjednání Dohody o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno
     Usnesení č.177k návrhu na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
     Usnesení č.178k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení grantu vlády Japonska na dodávku vybavení pro jazykovou laboratoř a audiovizuálního vybavení pro Univerzitu Palackého v Olomouci formou výměny osobních nót
     Usnesení č.179k účasti České republiky v komunitárním programu Evropské unie Fiscalis 2003-2007
     Usnesení č.180 + Pk návrhu změn Jednacího řádu vlády
     Usnesení č.181k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období říjen - prosinec 2002
     Usnesení č.182o návrhu na jmenování členů prezidia Komise pro cenné papíry
     Usnesení č.183o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2003