Dokumenty vlády - 2003-02-24

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-02-24
     Záznam z jednání
     Usnesení č.184k návrhu na vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic
     Usnesení č.185k návrhu ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
     Usnesení č.186k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.187k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.188o Koncepci proexportní politiky pro období let 2003 - 2006
     Usnesení č.189k návrhu strategie přistoupení České republiky k jednotné měně euro
     Usnesení č.190k Tezím střednědobé koncepce resortní politiky Ministerstva zdravotnictví v letech 2003 - 2006
     Usnesení č.191k návrhu věcného záměru zákona o soudních znalcích a soudních tlumočnících
     Usnesení č.192o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 162/2002 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republiky
     Usnesení č.193 + Po zaměření Státního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2003
     Usnesení č.194o rozšíření seznamu zařazených vybraných společností do restrukturalizačních programů EXIT a ROZVAHA
     Usnesení č.195ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. ledna do 31. ledna 2003
     Usnesení č.196k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Republice Slovinsko dne 26. února 2003
     Usnesení č.197o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na poskytování vybraných služeb
     Usnesení č.198o dokončení finanční restrukturalizace a privatizace společnosti VÍTKOVICE, a.s.
     Usnesení č.199o změně usnesení vlády z 9. prosince 2002 č. 1233, o vyvedení společnosti ZVI a. s., z ekonomicky spjaté skupiny Trustfin a prodej majetkových podílů
     Usnesení č.200k dalšímu postupu při zmírnění následků povodňových škod způsobených záplavami v letech 1997 a 2002 u zemědělských subjektů
     Usnesení č.201o odvolání a jmenování člena a předsedy Rady vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii
     Usnesení č.202o nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
     Usnesení č.203k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických ve dnech 5. až 9. března 2003