Dokumenty vlády - 2003-03-03

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-03-03
     Záznam z jednání
     Usnesení č.204k návrhu zákona o omezení plateb v hotovosti
     Usnesení č.205k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.206k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
     Usnesení č.207o nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
     Usnesení č.208k poslaneckému návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 192)
     Usnesení č.209k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 193)
     Usnesení č.210ke Strategii rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku
     Usnesení č.211ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/29 Správa daně z příjmů právnických osob a stanovení této daně u poplatníků
     Usnesení č.212ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/25 Finanční prostředky Státního fondu životního prostředí České republiky
     Usnesení č.213ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/09 Dotace poskytované uranovému hornictví ze státního rozpočtu
     Usnesení č.214ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/24 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu vynakládané na činnost příspěvkové organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
     Usnesení č.215ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/05 Hospodaření s prostředky poskytovanými ze státního rozpočtu na výstavbu Vírského oblastního vodovodu
     Usnesení č.216k návrhu dalšího řešení situace povodněmi zasažených dokumentů státních organizací a organizací spravujících kulturní dědictví
     Usnesení č.217ke koncepci a rozpočtu účasti České republiky na Světové výstavě EXPO 2005 Aichi
     Usnesení č.218k návrhu na sjednání Dohody mezi Rakouskou republikou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou, Rumunskem, Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o podpoře spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci Středoevropského výměnného programu univerzitních studií (CEEPUS II)
     Usnesení č.219k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o ochraně utajovaných skutečností
     Usnesení č.220o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Vietnamu, na Novém Zélandu a Filipínách
     Usnesení č.221k návrhu na jmenování člena Rady vlády pro evropskou integraci
     Usnesení č.222k žádosti o zabezpečení letecké dopravy sportovních reprezentantů České republiky
     Usnesení č.223ke Koncepci zahraniční politiky České republiky na léta 2003 - 2006
     Usnesení č.224o personálních změnách ve Správní radě Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
     Usnesení č.225o změně usnesení vlády z 29. května 2002 č. 563, ke zřízení sídla Zlínského kraje
     Usnesení č.226k žádosti vlády o vyslovení důvěry