Dokumenty vlády - 2003-03-12

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-03-12
     Záznam z jednání
     Usnesení č.228k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
     Usnesení č.229k návrhu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a k návrhu zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
     Usnesení č.230k návrhu zákona o místním referendu a o změně některých zákonů
     Usnesení č.231k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
     Usnesení č.232k návrhu zákona o opatřeních směřujících k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně některých souvisejících zákonů
     Usnesení č.233k návrhu zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
     Usnesení č.234k návrhu zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty obsahujícími geneticky modifikované organismy a o změně zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.235k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.236k poslaneckému návrhu zákona, kterým se zrušuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 218)
     Usnesení č.237k Základním přístupům k přípravě návrhu novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.238k Systému financování přímých údajů na vzdělávání do 31. prosince 2005 včetně základní kvantifikace ekonomických dopadů tohoto systému
     Usnesení č.239o vyjádření vlády k návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
     Usnesení č.240o nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby
     Usnesení č.241o Obsahu a implementacích auditů výdajových programů státního rozpočtu
     Usnesení č.242o Obecných zásadách pro hospodaření s finančními prostředky Evropské unie při realizaci komunitárních programů
     Usnesení č.243k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění opatření přijatých těmito usneseními k 31. prosinci 2002
     Usnesení č.244k Pololetní informaci o činnosti zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací severozápadních Čech a k Pololetní informaci o činnosti zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského kraje
     Usnesení č.245k Analýze vlivu limitu nákladů na činnost na hospodaření zdravotních pojišťoven a k novému kalkulačnímu vzorci pro výpočet tohoto limitu
     Usnesení č.246ke konsolidaci majetkových účastí akcionářů majících vazbu na stát v Agrobance Praha, a.s. v likvidaci
     Usnesení č.247 + Po privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti Transgas, a.s.
     Usnesení č.248ke Střednědobému výhledu financování zahraniční rozvojové pomoci
     Usnesení č.249k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci, kterou se mění Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizaci pro migraci ze dne 15. října 1997
     Usnesení č.250 + Pke Zprávě o harmonizaci technických předpisů v rámci přípravy České republiky na vstup do Evropské unie za rok 2002 a pokroku v postupu přijímání a uplatňování technických předpisů Evropských společenství
     Usnesení č.251k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. října do 31. prosince 2002
     Usnesení č.252k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády na zasedání Evropské rady v Bruselu dne 21. března 2003
     Usnesení č.253o návrhu Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
     Usnesení č.254ke Zprávě o likvidaci následků srpnových povodní v roce 2002 v areálu státního zámku Veltrusy
     Usnesení č.255o jmenování významných zástupců státní správy členy Akademického sněmu Akademie věd České republiky
     Usnesení č.256o odvolání vládního zmocněnce pro přípravu summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v roce 2002 v Praze
     Usnesení č.257o změně termínu konečné splatnosti úvěru státní organizace Správa železniční dopravní cesty u České konsolidační agentury
     Usnesení č.258o nařízení vlády, kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky
     Usnesení č.259k uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Václava Klause ve Slovenské republice dne 18. března 2003
     Usnesení č.261o návrhu na propůjčení hodnosti brigádního generála