Dokumenty vlády - 2003-03-26

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-03-26
     Záznam z jednání
     Usnesení č.291k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.292o nařízení vlády, kterým se stanoví místa a prostory, kde nesmí docházet k výskytu světelného znečištění a další podmínky ochrany před světelným zněčištěním
     Usnesení č.293 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 231)
     Usnesení č.294 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 230)
     Usnesení č.295 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 232)
     Usnesení č.296 + 2Pk návrhu na zřízení Poradního výboru pro sběr dat o drogách, změnu Statutu Rady vlády České republiky - Meziresortní protidrogové komise a změny úkolů vyplývajících z Národní strategie protidrogové politiky na období 2001 - 2004
     Usnesení č.297k návrhu programu podpory výroby a využití bioplynu a výstavby bioplynových stanic do roku 2010, včetně návrhu legislativní a finanční podpory tohoto programu
     Usnesení č.298k Závazným podmínkám udělení dotace z Fondu solidarity Evropské unie
     Usnesení č.299k návrhu na podání žádosti o postoupení věci č. 41486/98 Dana Bořánková proti České republice Velkému senátu Evropského soudu pro lidská práva
     Usnesení č.300o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministryně zahraničních věcí Švédského království A. Lindhové v České republice
     Usnesení č.301 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.302k řešení komplexní dislokace Ministerstva vnitra získáním komplexu administrativních budov v Praze, nám. Hrdinů 3-4 („Centrotex“) Ministerstvem vnitra
     Usnesení č.303o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2002 Sb., kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie
     Usnesení č.304k Roční účetní závěrce Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2002 a k výroční zprávě o činnosti tohoto fondu
     Usnesení č.305k Informaci o posílení ochrany objektů ústředních orgánů státní správy a samosprávy na území České republiky, kterým v souvislosti s vojenskou operací v Iráku a se zapojením České republiky do boje proti mezinárodnímu terorismu hrozí napadení